Skip to main content

Full text of "కథా కదంబం"

See other formats
వ్‌ యాతో ఆం 0D 3 
లోడ టు ఇగ 


Cad 


నణ్నభెనము నూర్యానారాయణణాక్ట్రా 
SANSKRIT LECTURER 

RAJA BAHADUR VENKATRAMA REDDY'S 

WOMEN’S COLLEGE, HYDERABAD. 


1960 


ిరోమణి సన్నిధానము నూర్యనారాయణళార్తి_. ఈ పేరు 
తెలంగాణమునుండి యావడాం[ధ్రమునకు నాలుగు చళాద్దాలుగా వినవచ్చు 
చున్న ది పువ్వులతో (ద, జాతక కథాగుచ్చము, తత్సమచందిక, రేణుక 
విజయము, వివేకానందము, కీరసందేశము, ద్వంద్వ యుద్గము, ఖడ్గ 
_— కొవ్యాలంకౌర సం గప మ వె మే 


A కప్పుడు శతావధాని క్ష స శిడరామళాస్త్రగారికడ శుటాష 
రిం చినను దొణ(కని 
సనాతనాత్మగనే నిలిచి, నే6టికిని( న. నివాళు లర్చించు 


యొనర్చినవారు, జా వ్యక్త్‌ (ప్రభావము 


జా 
on 
మ J 
a 
ర 


చున్నారు 

ఎ కావ్యము( జేతః బుచ్చుకొన్నను “పిల్లనవ్వుల జిగిజాలో ? 
మల్లెపువ్వుల జల్లో ౩ అన్నట్లు శాస్త్రిగారి పద్యములు నడచును. “పారి 
జాతాసహరణము” ను నపహరించినబట్లుండును, ఇది వారి కవితావై ఖరి. 

తెలుంగు భాష సంస్తృత వ్యాకరణ శృంఖలాబద్దమని కి కొబుకుడు 
వడక యాంధ్ర పండితులు విసుగుకొనుచున్న కాలమున “తత్సమ 
చంద్రిక” ను నిబంధించి యా బంధమునుండి తప్పించి దానిని స్వత౦ం 
(త్రము గావించి యాంధ్ర విద్యార్థులకు మహోపకార మొనర్చినారు. 
వీరి కౌంధ్ర పండతులు మిక్కిలి బుణపడి యున్నారు. 

ఉభయభాషా పాండిత్యము గలవా రుందురు, సరసకవితాధోర 
గలవారును గలరు. కాని పాండిత్యము, సరసకవిత్యము, భాషాదేవికి 
నిత్యార్పన సేయు నొస క్తి గలవారు వీరివంటి వా రెందజు గలరు ? 


( న ఖీ సస | 
2h G* @ సె 
ర్త. ఫీ yi య జి 
గ్‌ య్‌ 3€ oe ౯ ss 3 
VU క్రీ va స : 
9 స లే 1 ఖ్‌ ( 
స్యా క . 3 
క్‌ భత ళా స్‌ న : 
fen a Er: + 
న ల . ya 
న 9 0 
[3 x YP 
13 v2 | ఖ్‌ గ్‌ 3 య 
సత్త / 
a IS. wa శి స 
{2 | | 
నా Wi b 1 గ్ర A ( / 
( గో 3 Yi 13 లె 
7 bres 5 
sy 2 త bE va / 
హ్‌ శ్‌ అభి Ve Q 2 ఛి 
ష్‌ (6 శ్‌ na aE 
6a © స 
A ౮ : 
క ప a fi 9 
వ fa 2 9 < శాం fA *8 
a See a a 
వ్‌ స్య ౮ పీ 3 ళ్‌ . js fh, గో 5 
3 ష్‌ a i 0 pd 
వ్ర ట్ట A] ఇం గ 
లి Pa శై ( స v2 
ఖీ. bh క (. 
9g 
భళ్ళు] చన్ద్ర 9 
0 


11—.2— 1960 


యోగశక్పులు 
తరణోపాయము 
కుయు క్రి 

యోగ సిద్దు (డు 


ఇం(దు6డు అ (బాహ్మణు(డు 


IEE) 
 ఢదర్ద (౨) 


మల యుగ్మము 

ut) 
దృఢ విశ్వాసము 
పార్థగర్వభంగము 
పణబంధము 
ఈశ్వ రేచ్చ 
ఆగ్బరు నం యాచకుడు 


60 వా అవ వల me 


[ల {yu [0 (0 ts (0 
rr ¥ vw wb 


భు 
Wy 


£3 


ఎవానంద కవామఖ 
a జ్‌ జ్‌ జా 
ఆపది(మొక్కులు క సంపదికుంపట్టు 
విశ్వామున విశిష్తు( డెవం౭డు ? 
సన్నా వ్రిసిరాజు 


82 
85 
88 


౪111 


అ ఉంటూ 
రా రా 
3 
a 
£ 
ట్రై 
సే 
a2 
a3 
3 పీ 
స్ట 
ఎంగ 
5, 9 
లై శ 
లి స 
a2 2a 
ఖా ణా 


101 
15 


ళా ls 


ఫ్‌ 
116 
l2e 


fu} 

శ 
స 8 
త్‌ ల గ్‌] 
సు 3 
¥3 అక 
(| 

స 


fa 


100 
136 
138 
140 


ఒక సొధువు 
అ 
3. ధర్మరాజు - దుర్యోధనుండు 


౧. మృత్యు వనివార్యము 
౪. సంకీర్తన [ప్రభావము 


2. వాల్మీకి 

ఆ. సంకువోసినటు చక్కగా జిక్క గా. 
ధా యా 

గండవట్ట లెస్స కావరించి 

వృషభరాజ మొండు వెడలుచుండెను; దాని 


పిజుంద నక్క_యొక్క_ టరుగుచుండె. 


)ై్ర 


కం. ఆది నిలిచిన నిది నిలుచును; 
గదలిన నది తోడ నిదియు. గదలు; నెమర్చకా 
ఆది, యిది గుటకలు (మింగును; 
సుదూరము సృగాలమిట్లు సురిగె వృషముతోన్‌. 


ఆ. “ఊడిపడు. దదండయుగ మిప్పుడో : యప్హైా: 
తనివిదీజు దాని దినుదుూి ననుచు. 
బవలు రేలు వార పక్షముల్‌ మాసము 
లంటిపట్టియుండె నా వృషంబు. 


కం. ఎన్నాళ్ళకైన నయ్యవి 
యున్నవి యున్నట్లులుండె నూడిపడ కయో । 
fare) 
అన్న క్క. యాస లడ6గంగ 
విన్నందనము మొగమునందు (వేల(గ మరలెన్‌, 


వరమువాంన కథావళి 


కం. దినదినము ముఖస్తుతులను 
దొనర్చుచును ధనికవర్గముపిజుందను రే 
లనుబవలును గాళ్ళుజుగ6గ 
జనములు పేరాస నిఫై చరియింత్రు వృథా: 


జ పరకుడు 


rs అపరవిష్ణుమూ రి యనుకొన( దను(గాంచి 
ద్వాదశ ర్వ పుండ్రధారి యగుచు( 
దులసితావళంబు గళమందు, జపమాల 
(కొల గేల నొక(డు గలండు బేరి. 


ఆ. ఇత(డు పరమ భాగవతుం డహో | సూనృత 
వాద్కి గంగిగోవువంటివా(డు; 
నమ్మకస్థుం డంచు నమ్మి నాన్నాక్రయ 
వి|క్రయికులు వచ్చి వెడలుచుం్నద్రు, 


గీ, బేరగాం (డాపణమున కేతేర నొకడు 
“శేశ్రవా 1 కేశవా కొ యంచు. గే(కరించు ; 
ననును “గోపాల ; గోపాల 1ి యని మరొండు 


“హార్రి | హరీ |” యందు “హార; హారాః” యం|ద్రు పెజలు, 


కం. విని యీదృశ భగవతీ. 
రృనం బమాయిక జనంబు దలంచె గుమాస్తా 


( 


లును నెట్టియు( బుణ్యులుగా( 


“బునీతులమ ; యచట? గొనంగంజోయిని ననుచున్‌, 


“ఏవరు వీ?" రని (ప్రశ్న “కేశవ : యటన్న 

“ఆలమంి దని బదులు 'గోపాలి యన్న 

“నయిన దో(తమె ? యని (ప్రశ్న హరి; హరిః యన 
'నట్ల కాని" మ్మని జవాబు హర! హరః యన. 


. ఆరయ:గ వాణిజ్య కఖ్రా 


పరిభాషాపదము లిప్వి ; పరజనుల కగో 
చర మేతదీయమర్ధము ; 
గజచిన షట్బాస్త్రములును గాదెజు(గంగన్‌, 


౩ పుకులు తా బద్దులు 


వలపజణచె నొక్క. జాలరి 

జలాశయమునందు ; వాని జొడ నతజీంగి యా 
వల జొరక కొన్ని మత్స్యం 

బులు దౌదవ్వులకు. బాజె మునుముందె తగన్‌. 


కొన్ని వల(జిక్కి గిలగిలతన్ను కొనుచు 
బరుగువాటుచు నాలుగువల(కులకును 
బయట(బడం (దెంచుకొని (శ్రాళ్ళు (పయతపడును ; 
ఎగిరి తప్పించుకొని పోవు నేయొకండొ | 


అ. 


వరమవాంన కథా 


, తమ్ము. దప్పించుకొనంగ యత్న మొ్మొనర్చ 


కల౭ంతి యేనియు, నోటితో వలను గజచి 
యూవియడుగున' గూర్కొనియుండె( గొన్ని 
“యునుపకోటను గలము మాకే” మటంచు. 


. అజనిమునముతో నాజా 


అలరి యచటికి వచ్చి యవ్వలను బలిమిమెయిం 
జెటుకంగ వెలికి, నయ్యవి 
పురపుర పొక్కుచును [బాణములు విడనాడెన్‌, 


_ 


. నిత్యముక్తులు గొంద ; అనెకమంది 


బద్దు ; లాబద్ధకోటిలో బంధ మోక్ష 
మెవ్వండో పొందు; లా(తు లిస్పీ: స్వకీయ 
బంధము క్తి( దలంపక (వాల్లు రొడలు, 


తక రక్షణము 


. నరగంధ మేని సోకని 


పురసీమాంతమున నొక్క ముని యా(శ్రమ మే 
ర్పజచుకొని పర్షశాలను 

ఇం 
గురునానతి నొకటి గట్టుకొనియు వసించెకా. 


మేలుకొని కోడికూసెడువేళం గొండ 
వాంగున మునింగి యొక గోచిపాంత దాల్చి 


తొదీన రక్షణము 


OX 


(బుంగును సమాధి; మధ్యాహ్నమునకులేచి 


(ప్రతిదినము ఛిక్షకె పోయివచ్చు నతడు. 


బున నహమహమికతో భి 


క్షనిడం గాంక్షింతు రచటి |గామీణజనుక్‌, 


గూ 
Ch 
అ) 
PA 
ణి 
ళ్‌ 
రైన్‌ 
©) 
tim 
ఘమ 
త 
tn 
(౧ 
క్‌ 
oA 
వ 
య 
ట్ర 


నొక్కనా(డు; మరియునొకనాడు; మర్నా (డు 
గోడుగుడువ మౌసి గోచిటేక. 


. భికతోపా టతండు గొపీనమునకు 


వారివీరిని యాచింప( |బ్రత్యహాంబు 
“పెల్లింబెంచుము మూషకపీడ వదలు 
నీ” కటంచును నుడివె మానిసి యొకండు. 


* నచ్చి యాయుపదేశ మానాండె యత(డు 


గామమంతయు( (గుమ్మజి కష్టముపయి( 
బిల్లికూనను గొనితెచ్చి పెంచ6ందొడంగె 
వారి వీరిని (బ్రతిమాలి పాలుదెచ్చి. 


1 ఆశ మంబునందు నా బిడాలార్భకం 


బడుగు వెటినటి యా ముహభూూ ర 
కు లు యల 


భరొయువొంన కధ్‌ 


మెంత దివ్యమో ? మునీం[ద్రుని కయ్యాఖు 
బాధ వదలి! న్నిద్రష్కపై లెస్స. 


i ఆజ వేసినట్టి యతనిగోచీపా6త 


చెక్కుచెదరకుం డె( జెట్టుపెని; 
నా బిడాలమూర్తి నందెను దనతపః 
ఫలమటంచు మౌని యెలమినొంది. 


+ జపము సాలించి యతడు మార్జాలశిశువు 
క్రీడితంబులు నవ్వు చీక్షించుచుండు.; 


(గ్రమ్మజ జపింప6గూర్చుండు(౬ గనులుమూసి; 
మరల. గాంచును; వెండియు మౌానమూను. 


సన్నగిల్లం దనదు జపతపంబులు మౌని 
పాలకోసమయి (పభాతమందె 

పాత్ర చేతబూని బయలుదేజు దినంబు 
వీథివీథి జనులు విసుగుకొనంగ. 


. “భిక్ష సేతుముగాని నీ పిల్లికూన 


కెవ౭డు పాల్వోయ. గలండయ్య | యెల్లకాల ? 
మొక్ళ_పొడావు విలుచుకొ; మొ్మొసంగు. బాలు 
నీకు నీ పిల్లి” కంచు ననె న్నాకండు. 


- పాదుకలను దొడిగి పరలోక యాత్రకై 


బయలుదేజబుతం[డివల సుతులు 


కొడీన రక్షణము 


వుదీప మట్టున్న గోవుని 


ప్పించి యకికి( దోలి పెట్టినారు. 


. వాని పున్నియమున (బదికి యా మొదవ్శాశ 


అటి 
మమున ముసి. రెపుమాపు-లోలి 
బలిసి యోూ64దొడంగ్‌ం బాలు సమృద్దిగా 


యతికి. బిల్లికూన కనుదినంబు, 


. వేకువనె లేచి వాల్చిండి పిండం దీసే 


కట్టుచోటూడ్చు ; యాచించి గడి. దెచ్చుం; 
రు .) 
గొడవలియు గంప గొంబోయి కోసితెచ్చి 
పచ్చిగడిని దానికి వె చు( దదిసి, 

G ౬. 


వాని తపము! విల్లికూన నాకను గొంత ; 
గోవు మేయుచుండె. గొంత యిపుడు ; 
ఆయిన నప్పుడప్పు డది వేయు మారాకు( ; 
గాని మాడిపోవు+ గాప్ప లేక. 


: పరిసర(గ్రామముల పైకి మరల మరల: 


దత్పశు[గ్రాసయాచ్చతో దాడివెడలు 
నాయతీం(దుండు ; వారని *రయ్యగారు | 
మొన్ననే కద వచ్చినా ర్పొండు నేడు,” 


మరియొకండనె “నయగారూ ! 
అబుగంగా(గాళు లిట్టు తాయా యూళ్ళం 


oR 


ox 


యు 


వరమవొాంన రోడ్డ 


దిరుగంగ నేల? కృషి నా 
చరింపు. డొక పొలమువిలిచి చక్క(6గం బండున్‌, 


. ఇట్టేయాల( జదింటినే నేలవచ్చు . 


3 


భిక్షవెండక తినవచ్చు. ; బెట్టవచ్చు” 
నని వచింపంగ నాండె సన్న్యాసి వచ్చి, 
యా(శ్రమపాంత భూమిని నాక్రమించె, 


పని దిగను దలమునకగం; 
బనివాం[డ్ర6 గుది ర్చె జీతబ త్తెము లిడి నే 
లనుదున్న, వత, బరులు 
welt (SNS 
సపినువంగా౭ గోసి నూజీపింపల్‌ గుప్పల్‌, 


* అనుదిన మేదో పనివడి 


ముని [క్రుమ్మజీవచ్చు. ట్రొద్దుపోయిన పిదపకా 
దనయిలు సక్క_ (బెట్టగ 

న ట్‌ 
దనకన్న మమర్చ నొకరతనికికా వలనెకా. 


చెటవకు నొక్క చిన్నెలాయడి నతండు 
రు యు 
బంటుపిదలింట బలిసీరంక 
లు 
వానినేల పసిండిపండె; నొతని సిరి 
"పెరిగి హనుమతో(క పెరిగినట్లు. 


. కణమేని౭ దీటుగడ యా 


తనిక్తికా లభియింపదయ్యె దపసమున కిట్లూ 


కం, 


. అరుదెంచి గురుం 


డొక 

చరణంబుల an వటి ee సు 
Ee 

చ్చరితంబంతయు గ్‌ 


నరక్షణార్థ”మని సిగునకా బదులాడెకా,. 


“గురుదేవా ! యిచ్చట నా 

పరిచర్యం గొనుచు మీరు వసియింప్పలొ డటం 
చెరగ6గ న. గురు6ండన 

“సర్రవిని నీయంతవాని సలుపుదె నన్ను౯.” 


రంల 
య. 
ఒక తోంటమాలి యింటికి 
సకురాలగు బె_స్తపడ(తి చనుదెంచెను ము 
న్నాకరేయి; దాని కయ్యది 
యకృ(త్రమంబై న (ప్రీతి నాతిథ్యమిడెన్‌. 


అచట నచ్చికబుచ్చిక లాడుకొనుచు( 
గుడిచి కడుపార (బొద్దువోవుడును వారు 
పండుకొన లేచి చాపలు పజచుకొనిరి 
పూలగంపానుకొని పొకమూలయందు. 


కేగి వరమవొంన కథా 


ఆ. అలరుపుటిక కమ్మవలపు( జిమ్ముచును౦ డె. 
గూర్కుురాక బెస్తకూంతు రచట 
నిలు గెలంకులకును బొరలాడు6; జీదర 
వడుచు. గూరుచుండు(; బండు; లేచు. 


ఆ. అడిగె. దోంటమాలి “అక్క ! నీ విప్రేల 
పొరలుచుంటి నిద్రపోక ?” యనుచు. 
బదులుపలికె బెస్తపడంతి “యమోనమ్మ ! 
అలరుకంపు గిట్టనట్టు లుండే, 


కం,నౌ చెంపలబుట్ట నటం 


దా౭చితివో తెచ్చియిమ్ము దయచేసి” యనన్‌ 
అచాన యొసం6/౧; దానిని 
మూచూచుచు జె స్తపొల(తి పోయెను నిద్రన్‌. 


కం. పరమేశ్వరు చరణాంబుజ 
పరీమళము రోసి మూర్జు ప్రాపంచిక దు 
రర వాసనకె తపించును; 
నిరయంబే స్వర్గ మాతనికి. దలపోయన్‌, 


౬. కపటయోగి 
కం. కల డొక్కయోగి; వానికి. 
దెలియు ద్వ కgశీత్వాసనము; లతీతుండని లో 


వ్‌ 


కులు శామించుచు. దచ్చి 
ఛా 


ష్యులుగానయి పాదసేవ లొనరిం (త్రెప్పడున్‌. 


. అందికౌదు లాసనంబుల జూప్పను 
సాముచేయువాని చందమునను; 
గా Ms Wg 

కుం శ్రరథముంబల్ట జి లన్లా రాతసి( 
బరమప్పురుషుండంచు భక్తి "వేయ. 


. మూం౮6డు గడ్డంబును, కట! 

బారండు జడగుంపు(, గాళ్ళ! బావలు గేలం 
దీరైన యోగదండము(; 

బేరొందెను రాజయోగి వేషముతోడకా. 


. ఆత్మదర్శనమున కరుదెంచి పోయిన 
ఛాత్రురాలికేలు జారిపడ(గ6 

గాంచి రత్నముద్రికను దురాశనుదిసి 
యోగమాయ (మింగి యుండె నతండు, 


. అంతం గొంతతడవృ కాచూకి( గని పెట్టి 
రాజయోగింబట్టి రాజభటులు 
(గక్క_(జేసి వానికడనున్న యుం(గంబు( 
బంపినారు చెరకు జంపకుండ, 


కొంకాొదా నుడ 13 


. ఆలకించి చవిటినెల నెద్యము(బో 


దిండిలేక యెండి యెండి చచ్చియు(జాక 


తిరుగుచుండె వాడు దినదెనంబు, 


బం 


వాసి యత్నములను బలికె సబుడు 
“కాళులటుగం బవలు లిట్టు వక గెట 


ల్లో 


"వెంత మూర్గవోయి  యిట్లుగాడు. 


. తరుణీదాసుం డాతండు 


దరిసించి గడించికొమ్ము తదన్నుగహమున్‌ 
దొరకుసుమి ! కొలువు రేపే; 
"పెజజతనంబులను గట్టి పెట్టుమి : యింకన్‌్‌” 


. కడుపక్కళించుకొని Mee 


దొడిగి యొడలిపైని నందదుకులవలువ లొ 
తండు దైన్య ముటిపడ6గా 

మా (a 
నుడుల, నడల( బోయి యామెనుం దరిసించెన్‌. 


. విని యాతని కడగండ్లను 


గనికరపడి యామె యీయంగా6 బోవ నెదో 
“రుననీ! నీ దయ గావలె 
బని లేదన్యం” బటంచు వా6డు (ప్రణమిలెన్‌, 


“వలదేని ధనం, బెదికా 
వలెనో చెప్త” మన్న “నొక్క. వాక్సౌాహ్యము గా 


t4 


వర్‌మవొంన కశధొౌవ? 


వలె దల్లీ £ నా కేదే( 
గొలు విప్పింపవలె నయ్యకుం జెప్పి” యునెన్‌, 


. “ఇదియేకద |! ఈ రాతిరి 


గదిలించెద దొరను ; రేపు కనబడు” మనె నా 
సుదతి ; చని యతడు మబుసటి 
యుదయమునకు రాగ నయ్యయిను నమ్మయునున్‌, 


. కూరుచున్న వారు కుర్చీలపై ; జూచి 


దొల నిలుచు నర్ధి దరికి బిలిచి 
దొర వచించె “నేడు దొర(కొని రమ్ము! కొ 
ల్వునకు6 gs మ్మటంచు. బొల(తి. గాంచె. 


_ వందనం బొనర్చి వా రిర్వురి కతండు, 


ఎన్లునెక్కి.. నంత యెలమినొంది, 
పోవం. గొలువకూటమున కొాతనిం జూపి 
దొర వచించె. బెదదొరకు నిటు, 

ది దొ 


. చుజుకుగలవాండు ; పని నే 


ర్పరి ; బుజావ ర్హనగలా(డు ; [ప్రాయపువా. డే 
ర్పజచితి వీనిని మన కొ 
ల్వరిగాా ననంబలికె నత(డు “వల్లె” యటంచున్‌. 


3 కదిలింపదయ్యె విప్రుని 
రుదితస్వర మకట | యిన్ని రోజులకును ద 


రడాగళ వలు 15 
తాప 


న్మదిరాకి దైన మంత్రము 
కదలించెను దొరను ; దొరకు గరిత దొరగడా: 


Sy ప es 


క దురదృష్టవంతు( డెవ్వండొ 


పొరబాటున. జేయిజార్చి పోంగొట్టుకొనన్‌ 
దొరకిన రూపాయినిం దన 
బొటీయను మండూక మొండు మొగి దాంచుకొ నెన్‌, 


=, తన సమీపంబుగా. జోవు జనుల. గాంచి 


మున్ను భయపడినట్టిది మొజుగ6 దెడంగెం; 
జిన్నలను బెదలను లెక్క నేయంటోక 

ద 
మీ6దిమీ(వకి దూ(కం (గమించుచుండె. 


. తనదిలము సమీపంబున. 


జనుచుండ(గ మదపుటిను చయ్యనం దన్నం 
గను గాలినెత్తి “నా వీల 
మున. గాలిడ సాహసింతె ? పో; పో,” యనియెద్‌. 


ఆ యోగశక్తులు 


. కలండు సాదొకం డఖండతపః క్రీత 


దివ్యసిద్ధియగు సుధీవరుండు 
(బహ్మరథము. బట్టవత్తు రాబాల గో 
పాల మాప్రదెశ పౌరులెల్ల, 


16 


UK 


వరమవొంన కొథ్టా 


. మాను. దిరమిచ్చి మానని రోగముల్‌ ; 
ణి 


భూతినొస(గి తీర్చు భూతబాధం; 
జదివి మంత్రముల విసంబు డించునుటో : మ 
హాోత్ముండౌట కేటి య(బమింక ? 


=, అనల స్తంభన విద్యను, 


ననిల్సస్తంభనమునందు, నజిది జల స్తం 
భనమున వానికింగల (ప 

జనుగూటీచి వేయినోళ్ళ శాఘిం[తు జనుల్‌. 
దః గ 


స మూ(త్రవారి దీపముల వెల్ల(జేయును; 


మలము: గమ్మవలపు6 గొలుప(జేయు; 
హృదయచలన మా(పు; నిట్టి విద్యలచేత 
నత6డు దివ్యయోగి యయ్యె నవని. 


. భక్పులును, శిష్యు, లభిమానపరులు, దినము 


నిచ్చు నప్పనముల వానియిల్లు నిండె6; 
బట్టుశాటులు, నపరంజిపావకోళ్లు 
మెత్త, లొజగుడువిళ్ళలు మెండుకొనియె. 


. విప్రవేషమూని విచ్చేసి భగవాను( 
_డొక్కతూరి వానియొద్ద కరిగి 
యు 


యుబుసుపోక 'కెవ్వెవో ముచ్చటించుచు. 
బొగడి తత్పం౦భావమును గడిందీ. 


ర 


or 


“స్వామి [| యడుగుచునుంటి జిజ్ఞాసచెత 
నెంప్పండి ! దోసమేని; మీశకి (6 గాంచం 
(oon FRR | 
rs క్‌ యు గజము. గను6డు | 


వ i 
. అనుడు “నదియెంత ₹ి యని ౩కల౧గెని రవంత 


తీపి భస్మంబు సల్ల స రమ స 

గూలి నేలను గిజగిజ కొటుకొనుచు( 
చ్చి 

బెట్టుచు ఏంగీ(క లది డిం కవెసె నప్పడె, 


ఖ అక్క జంబు నటించి (బాహ్మణు:డు వలిక 


“నద్భుతము 1 మీ (ప్రభావ మత్యద్భుతంబు : 
మరల (బదికింప(గలరె భి న్యా స్మయ మొనర్చి 
వెలిమిడిం జల్ల; మగిడి జీవించె నదియు. 


కపటావనీసురుండనె 

“నపూర్వ మథుతముగద ! మహాత్మా! నీళ 
క్తి పరీక్షింపంగ(; జాలును 

గృపతో నాశంక( దీర్చి కృతిసయగదే శ 


“కరి (మందించితి (త్రుటిలో; 

మరలం (బ్రదికించి; తిట్టి మహిమము పహ నై 
మొజగినది నీకు? దినం 

బరాత్సరుని దర్శనంబు (ప్రాప్పించెడినే 2” 


ర్తి 


వనరమువాంన కథా 


. అని యడిగి సమాధానం 


బున. కొక్క ముహూర్తకాలము నిరీక్షింపం 
గను చల కదృుశ్యుం డై 
చనె; యోగి (పదర్శనములు చాలించె సన్‌ను 


౧౦. తరణోపాయము 


. బాటసారులు గొందణు దాటుచుండి 


రోడపయి( దాళదఘ్న మౌ నొక్కయేజు 
ఆ సమూహం౦ంబునందు (బాహ్మణు(డెకండు 
సరగుచుండెను షట్ఫాస్త పండితుండు. 


._ అతడు నూజీ(త్రావె (శుతులను స్మ తులను 


- 


3 


సకల శాస్త్రములను: స్వప్నమందు. 
బలవరించువాని( బదింబది ; దోరలించు 


భాషణముల శౌస్త, పంక్కు లెప్పడు. 


తనతోనుండిన యాత్రిక 

జనంబునకు( దన యఖండ శాస్త్రజ్ఞానం 
బును దన జయపత్తఏంబులు( 

దన బిరుదావళినింగూర్చి తద్దయు(దెలుపుకా, 


చదివితే * వేదముల; లేదు; చదివినావె? 
తర్క. వేదాంతములనొ ? పొతంజలమునొ ? 


తరణ్‌ వాయము కే) 


లేదు; సాంఖ్య మీమాంసలో ? లేదు, లేదు; 


అడుగునత( డటు యా।త్రికుం డౌదు నిటు, 
aa) ne) 


. పుట్టి మడు(గు నడిమిపట్టున కేతెంచె 


నాత(డిట్లు వాగులాడుచుండ( 
బెను! పభంజనంబు వీవందొడం గను; 
గటి! పుటి మును(గునటులుం డె. 

టె టె టె 


ఉయ్యెలయు(టోలె నుజ్ఞూతలూ(గుచుం డె 


నంతకంతకు ముదురు రుంచూనిలమున( 
బడవ తల[క్రిందుగానుం డె; బొటసారి 
యడిగె “నీకీ తవచ్చునే ? యనుచు నతని 


'వేదములునురావు; వేదాంతములురావు; 

రావు శాస్త్రములును; రావ యవియు 

స్వామి ! యీ(తమాత్ర వచ్చునా; కది రాదె? 
ఈ కటంచు నొడివి యీ6దిపోయి. 


. తరణోపాయ మెటుంగవు 


కఖిచితి కీరంబువలె సకలళాస్త్రంబుల్‌ 
తరియింతువె భవసింధువు ? 
నరుడా ! మును6గుదువు; నాశనము(గాంతువు పో: 


౧౧. కుయుక్తి 


ఆ కట్టుకొని యొకండు గాపురముం డెను 
గుట్టపెనిం బూరిగుడిసె నొండు, 
ఒక్క_నాండు వీచె నూరేజు లేకమౌ 
నట్టి వానతోడివీట్టుగాలి. 


ఆ. (వేళ్ళతోడ జెట్లం బెకలించు ; దొర్హించు 
గండశిలలు ; పట్టే కొండ లూ6ప్ప; 
ఆ మహాబలుం డయారె; విజృంభించె 
జను లకాండవిలయ మని చలింప, 


ఆ, అత్తజిం గటా ః “మహోగజంబుబేె పర్వ 
నీంక దోమమాట నెత్తనేల 23 
యన్న పగిది నెల యడుగంగ6? జెప్పంగ ? 
డ్రామా గ్‌ జ్‌ జా 
గుట్టమింది పూరిగుడి నిం గూ ర్చి, 


ఆ. ఇంటికప్పు మింటి కెగిరిపోవుచునుండెం ; 
గూలుచుండెం గరగ్ని గోడలెల్లం 
దడిసి ముద్దలయిరి వడవడ వడ(కుచు( 
బాకలోన నున్న వారలెల్ల. 


ఆ, పురుషకారమునకు. బో౭జాల కెంతయు 
(మొక్కసా6గె దెవమునకు గేసు 
Sn అలీ 


వయ 


సేగు 


స్మృతికిరాండు దేవు డిల సౌఖ్యములయందు. 


గష్టకాలమందు( గడి6ది వచ్చు. 


క. “ఓ వాయుదేవ! సాగమీ |; 
సీ విలువెలుపవు నాకు నిక్కంయబుగ ; సి 
దేవళమగు నా పాకను 


సీవిధి ధ్వంసం బొనర్తు విధి ధర్మ్యంబే ౩” 


పారించి 

క, అని (ో ర్టిం నను బ్రభం 
జనుండు శాంతింసకుండె ; జను డాత6€ డెదం 
బని యిదిగాదని హనుమ 


జనకుడు గద గాడ్పటంచు స్మరియించి యనెన్‌. 
జ 


క, “స్వామీ! యిది నీ పుత్తు హ 
(యీ 
నూమంళుని యాలయం ; బనూన (పేమన్‌ 
ఓముము : దీని” నటన్నను 
నేమాత్ర మనుగహింపకేచుచునుండెన్‌, 


ఆ, “హనుమదాలయంబు ; హనుమడాలయ మిద్ది 
మాతరిశ్వ ! కావుమా [ యటంచు 
నబజవ( దొడ6గె మరియు మరియు నాశం డరణు 
రుదితమయ వాని గదిత మెల్ల. 


ఆ. ఇదియు నశ్లై యగుట నదవదపడుచుండి 
హనుమ రామభక్వుం డన్న మాట 


22 


వరమవొంన శి థ్రావణి 


స్మృతికిరాంగ బలి “నిద్ది రామాలయం 
బయ్య ! కావవయ్య : అనిలదేవ: 


క. సీ కొమరుని యజమాను(డు 


గాకుక్తుండు; వాని యిబ్లుగాచుట ధర్య 5౦ 
బో? కాదో ? పోనిమ్మది 
(శ్రీకాంతుం డతడు; వాని కృప(గొనం దగదే ఇ 


. మొతుకొన్ననిట్లు చి తగింపక పార 
అల్‌! రా అన 


నూచియూచి వేయుచుండె గాడ్పు 
దానియాశవదలి “దయ్యంపుకొంప పో 
ని*మ్మిదేల ? యంచు నెటకొ పజచె. 


జారి 
గతః యోగబద్ధుండు 
కలడు దాపసుండొకండు సంపాదించె. 
గొన్ని సిద్దుః లయ గురుండతండు 
a= 
ఎల్ల వేళలందు నిసుకవేసినరాల 
కుండ వాని మూ(గియుందు జనులు, 


. ఉపదేశించును మంత్రము; 


జపించి తాయెతులుగట్టు; స్పర్శముచేతకా 
వ్యపగతరోగుల6 జేయున; 
యపూర్వములు యోగసిద్ధులని పొగడ జనుల్‌. 


యోగ నీద్దు డం 23 


ఖా 
గ్య 
ళం 


ఆొ, 


మున్ను కాపురమున్నట్టి పూరిగుడిసె 
నడు గసువిందు గావించు మాడువయ్యె 
నాతని గృహాంగణమునందు నహారహాంటి 


ఛాత్రబ్బృందంబు కనక వర్షంబు గురియు, 


వచ్చి చేరె జీతబతెముల్‌లేని సే 
pan 2] 
వకకదంబకంబు; వచిపడెను 
గాన్క లవింయివి? కడు గుటగుటతె , 
ఠం యి లు కడా 
స్ప ఫ్రహ్యామయ్యె వాని సిరి కరంబు. 


. ఆ పురంబునందు( గాప్పరంబొనరించు 


నొక్క పూరిగుడినె నువిదయొకతె 
దాని మొలకనవులు దాని విలాసముల్‌ 


బాటసార్లకమ్యా బందములుగ, 
టో, 


తమిసి బావగార్లు దరిసింప6 దొడ(గిరి 
నేండు పూరిగుడినె మాడువయ్యె 
దాని తోంటగల లతావృక్ష సంతతి 


పసిండి పూలు! బసిండి పండ్లు గాంచె. 


. దాని మందిరంబు, దాని వె భవమును, 


దొనియింటి నస్తుత తియు( గాంచి 
యంద మైన రంభమందిరంబని యూరి 
పూవు(బోండు తెల్లం బొగడు చుంద్రు. 


24 


sg 


పరోయహొంన క్రోధా 


ఆ గురుని వె భవంబీ 

భోగిని వె భవము చందమున వర్టిలె ; సి 
భోగిని వైభవ మవురా । 

ఆ గురువై భవమువలె విహాోయసమం టెన్‌. 


౧౭౩. ఇందుటథయు - బాహాణుయగు 
మో ఆ ది 


. పనసలు నారంగంబులు, 


ననంటులును, నార్మె.డంబు, లామములు మొద 
లని పెక్కు. తెగల మొక్కల. 
బెనుచుం దన తోంటనాంటి విప్రం డొక(డు మున్‌, 


. ఎరువు దోలుచుండు ; నేతాము వట్టును ; 


గావ బసులనుండి కంచెంగట్టు ; 
మదివహించు ముదము క హత్తం 0గ 
నాత్మకృషి ఫలించుననుచు నతండు. 
క న్నాయగు ముద్దులా (డిని గతిని( గనుచు( 
దత్సలంబారగింపంగ( దమకవడుచు 
నాతండుండంగ మి _త్‌య టా వొకండు 
వచి మా క్‌ స 

చ్చి (కొమ శివి మొలకను బట్టి మనే. 


నదీ నో ప్‌ అ 
శ పట్టరానట్టి కట్టల్క_ (బాహ్మణుండు 


బడిత గొని చచ్చునట్టులు బాదె దాని 


ఇందుండు = (బావ్యాణుండు 2 


గీ, 


et 


నాయమున( దాక నజచి “యంబా ;' యటంచు 
విలవిలం దన్నుకొని డింకవేసె నదియు. 


(పాంకె నిప్పాపవార్త యా (గ్రామమందు 

నింగిని మెజుంగు వితమున నిముసముననేె 

“నివ; శివా!” యంచు గొందబు చెవులు మాయ 
విప్రం జీకొట్ట( గొందబు బిట్టు. దిట్ట. 


, వెలీపెటిరి గోహత్యా 
టె 


కలుషము 6 గావించినట్టి క్మాసురు గ్రామ 
స్టులు; నడువ రతని బాటను; 
దలంగుదురు వానిగాలి దా(కునొ ? యనుచున్‌. 


. “నను గోహత్యా పాతకి 


నని యందురు మీరు; “నేను నా నాత్మగదా : 
వినరే ? యక ర్హ యాత్మం 
బని పుణ్యము( బాప మంటవనియును దానిన్‌,” 


. సలిపె గోహత్య నాదు హ స్తంబ; తదధి 


దైవతం బిర్యదు6 డగుట నాతండె పాపి; 
గాదు నొ నంచు దద్దయు వాదులాడు( 
బరమవేదాంతిమాని యా (బ్రాహ్మణుండు, 


. ఆలకించి దీని నమరనాథుండు వి 


చ్చేసి జన్ని గట్టు వేసమ్యూని 


26 


సం 


నా. 


భరీయవొంగన 


తన్ను డాసి స్వాగతంబు నర్చించిన 
యా వనాధిపతినీ నడిగె నిట్లు, 


స్ట “అయ్య! ఈ తోంట యెవరిది ? యెవరునా(టి? 


రదిరా ! తీర్చిదిదిన యట్లు లుండిె 

ది ద ట్‌ 
సీ తరుశ్రేణు; లెవ్వరి చేతివాసి ? 
మూ(డుపూ లాజుకాయలై మొదలుచుండె,” 


. తోట యజమాను( డిట్లు (ప్రత్యు త్తరించె 


““నార్య ! ఈ తోంట నాదె; నా హస్తకౌళ 
ఖు! 
అంబ యిది యెలడా (బ్రజ్ఞాబలంబుచేత ( 
గ ద 


జేసి దోహదముల6 బండ. జేతు నిట్లు.” 


, అడీగె మరల నింద్రు. డార్యా: యి దెల్లంద్వ 


త్కర్త కంటె నిజముగా 2?” నటంచు 
నాండె బదులు దోంట యజమాని “యౌను మ 
త్క__ర్హకంబ” యని సగర్వముగను, 


ఆంత శ|కు( డిట్టుల నె; “నోయి! ఈ తోంప్ప 
వృద్దికెల్ల( గ ర వీవయేని 

mG ౧౦ ఆవి 
నెట్లు గోవధమున కేపాప మెజు;గని 
యమరవపిభుండు గ ర యగునొ ? చెపుమ ః” 


౧౪. శ్రద్ధ (౧) 


, బొలు(ండొకండు గలడు; (పతిదినంబాతండు 


బడికింటోవుచుండు నడవిదా(6టి 

నీడదక్క_ లేరు దోడెవ్వరును; దల్లి 
అధ ఇదం దం అక 

దక. లేరు చుట్టపక్కములును. 


. బిక్కుబిక్కుమనుచు బెదురుచూపులతోడ. 


(బాణములను విగంబట్టనడచు. 
జద్దిమూటతోడ( జంక దస్తముతోడ 
రేపు వెడలునిల్లు ; మాపువచ్చు 


. భయపడి మధ్యఒధ్వమునుం 


డియే బడికింటోక వచ్చు డింభకు(గని వా 
ని యుదంతమువిని జనయి 
(తి యొక్కనాండనియె. (బీతి రేకెత్త నిటుల్‌. 


, “భయమదేల? తండ్రి! భయము వేసిన వేళ( 


గృష్ష ! కృష్ణ ।! యనుచు. గేక వేయు” 
జ్‌ (3 
మనుడు నాత( “డమ్మ : యాకృష్ణు6 డెవం*” డన్‌ 
“నతడు నీకు నన్న యనియె. దల్లి. 
na) 


. చిట్టడవినుండి చనుచున్న చిన్నవాడు 
ట్‌ 


పులిపగిదివచ్చు నొక కుక్క_పోతు(గాంచి 


28 


వరోమవొంన కోథా 


మబుసటిదినాన భయసం(భ్రమంబు లుటుక 
“ఆన్న | కృష్ణా యటంచు. బల్లఅపులజుచె. 


* కనుచుండె నలువలంకులు. 


జను దెంచండయె; మొజణుగసా6ంగెం దతీపి యా 
శునకము; “కృషా | కృషా hag 

ష్‌ ణ 
యని బిపేడ్చుచును మరల నా(క్రోశించెకా. 


“ఓయి! ఓయి! వచ్చుచుంటినిం దమ్ముండా | 


వలదు వలదు భయము; వచ్చుచుంటి” 
నన్న మంజానాద మాకాశవాణీనా 
ఏనిచె మొదట |శ్రవణపేయముగను. 


= ముొలంజాటి పటుదటినీం, 
(on) €3 దు 


దల నెమిలితురాయిం గేల6ందాలివి మురళిజా 

గిలకిల నవ్వుచు. బిమ్మట. 

గలనికిం బరువె తి బాలకృషుుండు వచ్చాకా. 
a ఠా 


. వచ్చి కేలు బుజముప్పైవెచి తట్టుచు 


వెజిపుంబాపి వాని వెంబడించి 
యడవిదాంటంజేసి బడికి. బంపించెను 
సుమధురోక్తులాడుచును నతండు 


: “తమ్ము(డా ! ఎప్పు డెట్టి భయమ్ము నీకు (6 


గలిగినను నన్ను(6 విలువుము |; తొలంగంజూతు 


వ 29 
సన్‌ యభయహ స్తమిచ్చె6; (బ్రత్యక్షమగును 
దాదృశాతుర జనులకు దె వతంబు. 


౫. శన (౨) 
ఆలు 


గీ, భాగవతస త్తము(డొకండు (బాహ్మణుండు 
అహారహాంబు సహస్రనామార్చనంబు 
సలిపి నీరాజనంబిచ్చి స్వగృహ దైవ 
మునకు నై వేద్యమొనరించు భోజ్యములను. 


గీ. అతడు గార్యాంతరమున (గామాంతరమున 
కరుగువా( డాత్మపుత్తు?ని కానతిచ్చె 
“భగవదారాధన మొనర్చి భక్తి శ్రద్ధ 
సలుప్పము నివేదనంబు భోజ్యంబు” అనుచు. 


క. పితృవచనము( దల౯దాలిచి 
(శుతివచన సమానముగను సూను(డు గృహ దై 
వతమునకు(జేసి పూజలు 
నతులిడి ముందుంచి తళియ నై వేద్యమి డెకా. 


ఆ. అత(డు గాంచుచుండి నా విగ్రహము వంక 
నారగింపవచ్చు నన్న కోర్కిి6; 
బెటినటు లుండె( బెటిన పళ్యంబు; 
కు ఈ డం 
గదలకుండె. [బతిమ 'మెదలకుండె. 


80 


నరోమవొంన కొజ్జ 


. విగ్రహం బారగించు నై వేద్యమంచు 


విశ్వసించి దృఢమ్ముగా కః బెద్ద; 
స్వాపచారంబటొ ? తినకుంట కనుచు వగచు.; 
గరము గర్హవ్య మూఢుండై కాంచు దెసలు. 


a మరలక్షా, మరలకా, భగవ 


చృరణంబుల నంటు; బూజ సలుపును మరలన్‌ 

మరలన్‌; బఠించు స్తోత్రము 

మరలన్‌ మరల న్నతండు మల(గని బ తిన్‌. 
అణా 


. తనపూజ భస్మహోమము, 


తన స్తోత్రము చెవిటివానిదరి గీతముగా 

మనమున నై (పక దాలు(డు 

గనులన్‌ సీరురలి కాల్వ గట్ల(గ నేడ్చెన్‌. 
రు 


. వచ్చి స్వామి యపుడు పద్మాసనస్టుండై 


యా నివెద్యమెల్ల నారగించె; 
భకృవత్పలుండు ఖభగవాను(€ డెందా6క( 
గానరాక యుండ గలండు దాంగి ? 


వటిపకెంబుతో వచ్చువాని గాంచి 

టల 
“యిందుంగల భోజ్య మేమయ్యె ౩” నంచు నడిగె 
గృహజనంబు; ోభక్షించె విగ్రహ” మటంచు 
బాలకుం డాడె నక్క_జంపడ( వారు. 


ముల్దయు (గ్ర ము 3! 


త్మ 


é 


4&4 


మన తాతల, ముత్తాతల 

దినంబు లందేని నిట్టి తీరెటుంగము; త్య 
జ్ఞననాంతర పుణ్యంబును 

గొనియాడం గలమె ?” యనిరి కొందలు పేర్మిన్‌. 


అ Mans Cs 

Ry యి ~ 

CEs edu బ్ర లల 
తము. 


, హనుమాన్‌ సింగను మల్లం 


డును, Spe తురుష్క_మల్లు(డు( (బ్రతిస్పర్ధం 
గొని మలయుద మాడం 

౧౧ (€ 
గను బం దెము సజచఛి దినముక్రై కం వ న భి. 


. పనుకాతెనుపోతునకొ 


నెన యాపంజాబు మల్లుం; డినుమే మేయున్‌ 
అనుదినమాత(డు ; కావున 
నినుంప భీముండటందు రెల్లరు జనముల్‌, 


. పందియంప్ప దినము పక్షమున్న దనంగ. 


గోడిగ్రుడ్డు. గడింది గొడ్డుమాంస 
మత (డు దినం దొడంగె నా బకాసురు( డట్లు 
చేవదేలె నొడలు గావరించి. 


, పిండి. గొట్ట చెంచు గొండల బండల. ; 


బెద్ద పెద్ద తరుల బజబుక6 గడయగు 


సింగముల.6 దలంచు. జెవులువట్టాడింప 
ముసలిమానుమల్లము ఖ్యు6 డప్పుడు. 


. అతనిం గన్నవార లతనిదే పెచెయ్యి 


తప్పదంచు మదిని! దల6చుకొం[ద్రు 
చంపి పుపై వీడు చాణూర ముష్షిక 
మల్ల యుగమునంచు మరియునం(ద్రు. 


హానువమాన్‌ సింగ్‌ మల్ల (బ్రువు( 

డన: దగి నట్టుండె€ ; దిను మితాహారమె; యుం 
డును బక్కచిక్కి; నిచ్చలు 

హనుమన్మం్యత్రము జపించు నతిభ_క్తిమెయిన్‌. 


+ పందియంబునా(6 డుపవసించి యాసింగు 


ఆంజనేయపూజ లాచరించి 
పప్పుపానకములు పరగ నివేదించి 
యా (ప్రసాదలవమె యారగించె. 


, ఎదిరిని సింగును గను(గొని 


పదుగురు “సింగమును లేడి సెకొనుట గదా | 
యిది యంచు. బరిహాసించిరి 
పెదవి వితిచి “సింగు వట్టి వీజండిి యనుదున్‌. 


. పెనంగం బూనిరి యిరువురు ; 


హానుమాన్‌ సిం గొడలు పెబుగ నా(త్రుటి నెల్ల 


దృ థఐిళ్లానము 


తి, 


377) 


co 
హ్‌ 


ర్క_నుచుండ సింగమే య 
యను ; హరిణంబయ్యె వాని యెడిరియు నకటా ! 


+, ముగిలు విచ్చినట్లు మొగి మహాబలుధాటి 


హనుమసింగుఢాక కౌాంగ రాక 
కరిగిపోవ మేనికండలు డీల్వడి 
చప్పంబడియె. గాళ్ళుసాంచి మెదిరి, 


PR Vr 
రః దృఢవిశ్వాసము 
మును విభీషణుండు వనధి నుల్లంఘింప. 
జాల కెడంద వగచు జనుని. గాంచి 
xX అద్య ఆ) గాం త్తి 
యొక్క. తాటియాకు ముక్కుపై నెద్‌ (వాసి 
యంటంగ టైం దత్సటాంచలమున. 


. పలికే “నేత(త్పభావంబువలన నీవు 


నడచి పోంజాలుదువు సుమ్ము :£ కడలిపెని ; 
వలదు భయము ; విశ్వాసంబు వదల.బటోకు ; 
మట్లు గాకున్న మునింగెద వటి” నంచు. 

రం 0 


3 అద్భుత ము నొందు చాత(డా యర్జ్హ్య వమున( 


బుడమిపయిం జోలె. గాల్నడం: బోవుచుండె(; 
\ 

గొలది దవ్వేగ వానికి గోర్కి.పుకైం 

దాటియాకున నున్న మంత్రము నెజుంగ, 

3 


అ 


(౫ 


వరమవాంన కథా 


. అందు రామి యన్న యక్కరంబులు రెండు 


చదివి “యరరె ! దీన నెదియొ దివ్య 
మంత్ర దున్న దనుచు మదిని (భమించితి 
నిది యొకో +?” యటంచు. బెదవి వితీచె. 


. అతడు విశ్వాస మణంగాజణ నా క&ణంబ 


హాప్‌ మయ్యయ్య : యమ్మహావారిరాశి 
మునిగి యనుతాపమును బొందుకొనుచు విడి 


(బాణములు జాలిపడ6గ6 జూపు కడింది. 


రల వార్దగర్వభంగము 


. తనకన్న భక్తతరుండును, 


దనకన్నను లేడు మిత్రతరుండును నారా 
యణునికి నని ఫల్గునుమది 
ఘనీభవించె న్నఖర్వగర్వ మొకత టిన్‌, 


. సకలహృదయగతు(డు సర్వజ్ఞుండగు కృష్ణుం 


ఇ 


డ్తీ రహస్య మెల యెజు6గకుండు6 ? 
బార్థుం డనుసరింప వాహ్యాళికై యాత 
డరిగి నొక్క_తూరి యలంతి దవ్వు, 


కనబడే వారికి నొక (బా 
హ్మ్యణు(; డాతం డెండుకసవె యాహారముగా, 


పార్‌ 
జడ 


827) 


గరరఖంగయు రిస 


గొనువా(డు; వాని కెలనం 
దనరును ఖడ్గము పరున్న (త్రాచువితమునన్‌, 


స పచ్చిగడ్డి దిన్న (పాణిహింస యటంచు. 


దినును సతము శువ్క_తృణమె యతండు ; 
కాని కలదు (ప్రక్క_(గ త్తి యొక్కండు “శర. 
ఖార్థి చంక దుడ్డు” నెన్న పగిది. 

@ a) 


. విప్రుని చరిత్ర మతనికి వింతగొలుప 


హరిని( బృచ్చించె; నాతండు “నడిగి తెలియు 
మమ్మహీదేవునే” యన; నన్నరుండు 
(ప్రశ్న వేనెను; బాజుండు వలికె నిట్లు. 


. “సందు దొరశెనేని. జంపం దలంచితి 


నలువురను; శఠుండు నారదుండు 
అందు బ్రథము(; డతని యపరాధ మేమందు 
వేని నాలకింపు మెల్లదియును. 


. కనుమాతని సాహసమును 


ననుక్షణము నాదుస్వామి హారినికా గానం 
బున ముంచి తేల్చు ఏ; బూన(డు 
గనికరమును వేళపాళం గాంచండు మరియుకా. 


. “ఎవరు రెండవవారందువేమొ : వినుము : 


తెలివిమాలిన (ద్రౌపది ; పిలిచె నాదు 


అ 


అ 


నరమవొంన క్రోథా, 


స్వామి; సిద్దాన్నము( ద్యజించి పజచె నతడు 
పొండవులను దుర్వాసు శాపమున( గావ, 


. ఇంతతో నూరకుండిన( గొంత మెటుయగ ; 


అట్టుగాకా మె యెంగిలి పెచ్తి( దినంగ 
నాదు స్వామికి? 5 దానీచ్చినది (గహాంచు 
మానక సమ స్తమన్న ధీమా వహించి, 


. “అడుగు మూ(డవదెవ ? రని యత(డు (గూర 


తముడు ప్రహ్లాదు( ; డకటి! మత్స్వామి నడుగు 
దూ6క6గా6 ద పతె లంప్ప (దోణి, నేను 

వసా కరా a 
పాదముల నల్ల: రాతికంబమునుజీల్స 


. “ఎవరు తురీయుం?ి డని యడు 


గవేమి ? యతితుచ్చుం డమితగర్విష్టుండు పాం 
డవమధ్యము(; డత(డొకపరి 
నవురా ? మత్స్వామి స్వరధయంతగ(జేసెకా.” 


. పలుకనిట్లు మాడె బార్లుని నెమ్మోము: 
గిం థి 


కాటుపోయె6 దొంటి గర్వరేఖ 
“"బ్రాహ్మణుండు పరమ భాగవతో త్రము(' 
డని తలంచుకొనియె మనమునందు. 


అకా. పణజలం మార 
మ్మయగు పార్వతీదేవి యంతికమున( 
"మరులైన పిశ్చారియు( గొమరుసామి 
రాటలాడుచు నాడుచు నడిగి రిడ6గ. 
నళంబున (వేలు ముత్యాల పెరు. 


ల్లి వలికె “భూ(ప్రదకిణం బొనరించి 
ఎవరు ముందువత్తు రిత్తు హారి” 

కుడు గా_ర్హికేయు* డారూఢు.డై మయూ 
సనమున వెడలె నా కణంది. 


జముఖుండు మెల్లంగా లేచి యాదేవి 
(పదక్షిణించి యెదిటి కేగి 

ాా(కటీల్ల( గాంచి ముదమొంది తనదు ము 
కాలసరము( దీసి యతని కొసంగె 


ద్దతడవు పిదప విచ్చేసి నురువులు 
క్కు_కొనుచు (భాతృగళమునందు 

రము గాంచి యడిగె “జనని : లంబోదరుం 
ట్టు లెలుక నెక్కి చుట్టి వచ్చె ?” 


నవుడు గజాననుం డనేె 

జననీగర్భమున న. వెలుంగన్‌ 
ననీపదకిణము చే. 
న తీజిదె మనకు భూవ్రవక్షిం కృతియన్‌. కీ .] 


అ 


SE ఈశ్వ రెచ్చ 


. కలండొక(6డు తంతువాయుం 


డలోకసామాన్యపుణ్యు., డనఘు డతడు ; లో 
కులు మెతు; విశ్వసింతురు 

క 
గలుషంబు నశించు వాని గన్న నటంచుకా. 


. వలువలను నేసి కొంపోయి పణ్యవీథి 


దాని మూల్యంబు( దెలుప్పు( (గేతలకు స్‌ట్టు 3 
లీశ్వ రేచ్భనుబట్టి నూ లేకరూప్య ; 
మెనిమిడి యణాలు నాకూలి యీశ్వ రేచ్చ”. 


= ఇమ్మడి ముమ్మడియగు మూ 


ల్యమ్మున క మ్మెడు వణికృయము( దజీయక న్యా 
య్యమ్మీతని వెలలంచును 
సమ్మ తిపడి విలుచుకొం(డ్రు జనుటతనీకడకా. 


. తుల దూంచినట్లు శ్రమకును 
ag) 


ఫలంబు గాండీంచుం; గౌొనండు పె నేనియు ము 
కలిని (శ్రమయును దా సలుప౭డు 
బలువుగ. ; గాలమునుబుచ్చు భగవక్వేవకళా. 


స (పత్యహాంబును నర్గరా(త్రంబుదా(క 


భజనసేయును బాటలు బాడుకొనుచు ; 
జపమొనర్చును ధ్యానంబు సలుపుకొనుచు ; 
స్వాపమును బొందు నాపారవశ్యమం దె. 


ఈల్ళూ 6 బ్బ 


కు 


p27 


తుమి 
Ca 


ఒకనాటి నిశీధంబున 

స్వకార్యముల నెల్లందీర్చి సాలె నిదురప 

ట్టక గుడికడ( గూర్చుండంగ 

నొక దొంగలగుంపు పోపుచుండె నెదురుగాకా, 


ముషిత వస్తురాశి మోయ(జాలక వార 


లుంచి వానినెత్తి నొక్క_మూటం 
“దోడరిమ్మటంచు? దోడ్కొంని పోయిరి; : 
అరిగె “నీశ్యరేచ్చ” యనుచు నతడు. 


ందుమలపుదిరిగి చనుచుండ నొకచొట( 


es 


గానిపించె రక్షక్మవజంబు ; 
పులులంగన్న లేళ్ళవలెను దొంగలముఠా 
పికబలము సూపె దిక్కులకును. 


్ష అపహృత[ద వ్యమును మాచునట్టివాని 


నా కువిందుని6 దలంచి దొంగంచు.6 బాప 
మా తలారులు సంకెలల్‌ చేతులకిడి 
(పొడ్వివాకుని (మోలకు6 పంపిరంత, 


. విని యయ్యనఘుని( గూజిచి 


చని న్యాయస్థానమునకు జనులెల్లరు నా 
తని పుణ్యశ్లొకత్వము 
వినిచిరి యధికరణికునకు వేనోళులతోన్‌. 


మః 


వనరమవాంన కొదొనోళి 


_ పిలిచి నేంతకాని “విడువక తూచాలు 


జరిగినట్ట గాథ నజుకపజప్పొ 
మన(గ నధికృతుండు, (ప్రాంజలిమె నిల్చి 
పలుక€6గడ6గె నిట్లు వాయపసండు. 


“దేవరా + ఈశ్వ రేచ్చ రాతిరి భుజించి 


యేంగి దేవళమున కీశ్వ రేచ్చ, భజన 
సలిపి కొండొక యీశ్యరేచ్చను బరుంటి 
నేలొకో ? నిద్రరాదమ్యె నీశ్వరేచ్చ. 


. గుడిబయట నీశ్వరేచ్చను గూరుచుంటి; 


నెంగుచుండె నాముందుండి యీశ్య రేచ్చ 
బందిపో ; టదినానె త్తిపైని మూట 
నెత్తి “వెంటరిమ్మన( టబోతి నీశ్వ రేచ్చ. 


॥ ఈశ్వ రేచ్చ రక్షీబ్బందంబు నడిబాట 


కానరాలగ వాం[డు కాలుదూసి 
రీశ్వ రేచ్చచేత we జిక్కి తిని యామి 
కులకు నీశ్వ రేచ్చం గొటంబడితి, 

రు 


. ఈశ్వరేచ్చ6 దెచ్చిరిటకు నన్ని త్రణి ; 


నేమి జరుగంగలదొ యీశ్వ రేచ్చ ఖ్‌ 
ననీ వచింప సర్వమాలించి యధికారి 
విడిచె నిరపరాధి వీండటంచు. 


ఆగడు = యొచత్‌(ండు శ] 


ఆ. “ఈశ్వ రెచ్చ దొల్లి యేబంధితుండనై తి 
నిపుడు ముక్తి (గంటి నీశ్వ రేచ్చ 
నీశ్యరేచ్చ వెలిగ నేదియు జరుగ” ద 
టంచు [గామజనుల కతండు గజచె. 


పరః అగ్సరు పరుపు కంటు 
ర్‌ “అల్లా” భక్తుం డగ్భరు 
ఢిల్లీ పుర మేలుత జి6 గుటీచకు(డొక(డా 
ఢిల్రీపరిసరమున(గల 
పలి య నివసించె న త్తపశ్చర్యుం డై J 
గ Qa 


అనాటి 


క. దరిసించి యమ్మ హాత్ముని 
కజప్పలకుం గడుపునిండ(గా( దేన్చుచు(టో 
దురు శిష్యబృంద ; మతనికి 
విరామమనుమాట గానిపింపదల(తియుకా. 


క. ఒక పుణ్యాహంబున శి 
ష్యకాండమున కభిలషించి యాతిథ్యమిడ౯ 
ఒకపరి యాతడు ధనయా 
చకుండై యా మొగలుపాదుషాకడ కరిగెకా. 


గీ, అతని (పొసాడ రాజమధ్యంబునందు( 
బొలుచు (ప్రార్థనామందిరంబునకు నరిగి 


వరోమవాంన 


యోగులు. బకీర్లు, జడదారు లున్నయచట 
నొదిగొదిగి యొక్కమూల6 గూర్చుండెనపుడు, 


. భగవతో సత్రం బొనరిచి 


“యగబర్‌* తుదియందుంజేనె. (బ్రారనమిట్టుల్‌ 
“*భగవానుండ !: దయసేయవె ? 
తగ( దజగనిపిరులు సంపదలునున్‌ నాకుజా.”” 


* వినీ పోవా భ్యర్థనమును 


ముని యచ్చటువిడిచి వెడలంటోవంగంజేస 
న్ననుజేసి యా6పి తన (ప్రా 

రనాంతమున డాయంబిలిచి (ప్రభు విట్లడి గెకా, 
ఢి ౧౧ 


. “దొలనుండి పెక్కు(దాటిగ వంకుల 


నిటకువచ్చి మగిడి యేగుదేల ? 
కార్య మెజుకపజపకయ; యోయి: పుల్లయ్య 
వేమవరము వచ్చి వెశలినట్లు,” 


అనవుడు బదులాడను యమి 

“జనవర ! నిను గ్లేశపజప సంకోచింతుకా; 
నను ,వెడలనిమ్ము ! వేగమె” 

యన నిర్బంధించె నగ్బరతనిని. డెలుపజా, 


. యతి “యోయి! సార్వభౌమా + 


యతిధుల నర్చింప నర మర్థింప(గ వ 


గోబిందదర్శ్భన ము 43 


క, 


చ్చితి ననెంబతి “ముంతను దా. 
చితేల ? మజ్జిగకువచ్చి చెప్పక తపసీ 1” 


. అనుడు జటి “నవాబ ! యాచింతు పీశ్వరు. 


జ్మకవర్తి రి వయ్యు సంపదలకు ; 
యాచకుండవు నిన్ను యాచింపనేల? యీ 
శ్వరునె నేను యాళ్చసలుపుదు” ననె. 


_౨_౨, గోవించదర్శన కుత్రరే 


, పతిమొగం బేనెుంగని బాల్యమం దె 


పతివియోగంబు. గొన్నట్టి బాలికొకతె 
కాంచి పరబాలికాభ_ర్హృకథలు పాప। 
మడిగె “నాభర్త యేండి ?** యటంచు? బితను. 


అత. డాలకించి యెంతయు 
వెతగొని చిత్తమునం బలికె “బిడ్డా! విను! నీ 
పతి గోవిందుండు ; పిలిచిన 
నతండు సనుదెంచు నీదు నంతికమునకుజా”. 


. అనుడు హృష్టాంతరంగయె యాకుమారి 
రు రా 


తన గృహాభ్యంతరము. జొచ్చి తలుపుమూసి 
పిలిచె “రమ్ము! గోవింద ! గోవింద :!” యనుచు 
నంజలిపుటంబు ఘటియించి యొదలపయి.. 


1 వరమవొంన కోథానోకి 


ఆ, రొమి మరలమరల రాల్పడ(గా నెల్లు 
పిలిచె; నశ్రులురల. బెడ యేడ్చె; 
(a) 
గోచరించె నంత గోవిందు. డెదుట ; నెం 
దాక సదయు. డతడు దాంగియుండు ? 


అత్మ సాక్షాత్సా-రము 
క్‌, భగవత్సాకెత్కృతి యె 
ట్లగునో దయచేసి దేవరా ! తెలుపుడటం 
చొగి శిష్యుండు (ప్రశ్నించెను 
స్వగురుని వేదాంతళాస్త్రపాఠము వేళన్‌. 


క, 'తెలుపుదు నాతోరిమ్మని 
పలుకంగా గురువువెంటంబడె ఛ్నాతుండు; వా 
రలు మెల్లనడిచి డాసిరి 
కొలంది దవ్వు ల(గలట్టి కొలనొకదానికా, 


క, మొలబంటి నీటిలోపల 
నిలిచి గురుండు శిష్యుందిట్టి నీటను ముంచెకా 
దలయె త్తనీక తనచే 
తులతో నిర్ణయునిరీతి. దోడ్లో నదిమెన్‌, 


ఆ, పడి చిపుచ్చె నల(కి తడవుంచి యట్టులు 
గురుడు; శిమ్యం డెత్తి శిరసు నిలిచె; 


దృశ వైరాగ్యము కఫ్‌ 


అడిగె “నీటమునిగి నప్పు డేచందాన 
నుండెనోయి : నీదు నునికి ?” యనుచు. 


ఆ. “ఉడ్గుగుడుచుకొంటి నుక్కిరిబిక్కి రె 
డ స 
బె టంబడ6ంగ( నా(త్రపడితింగడి(ది 
జచ్చిపోవుచున్న సరవిదోంచెను నాకు” 
నంచు గురుని కౌొత( డాడె బదులు. 


క. *భగవత్పాక్షాత్కారం 
ఐబగుంటో ! తద్దర్శనమున కాత్మను క్షోభి 
లంగ నీ కీ చందంబున. 
బగలును రేయియు ; నిదే తపంబగుం జుమ్మీ :” 


క. అని పలుక6గ నాచార్యు(డు 
విని శిష్యుండంత. గట్లిపెట్లి చదువులన్‌ 
(on) లు 
ఆనవరతత పశ్చర్యను 
గొనె నపరోక్షెనుభూతి6 గొలందితడవులన్‌. 


౨౪. దృఢ వైరాగ్యము 


గ. భుజముపై ( దుండుగుడ్డను బొందుపజచి 
స్నానమాడంగ6 జనుచు 'నసాంప్రతముగ 
మరులుగొని పెకొనంగవచ్చు మగనితోడ 
బొల6తి నమ్మోము.దమ్మిని ముడిచి పలికె. 


“౫ 


(౫ 


is 


. పడతి! సుదృఢమైన వై రాగ్యసంప తి 


“వేయుచున్నది నీబుద్ది వెళ్లీతలలు; 
రధ "అ 
వారకమువచ్చి తద బె (బడినకొది; 
ధి ద టా ది 
తాళంజాలవు కణము నన్‌ దాంకకుండ 
సీఏీమోకంబె మోక్షంబు నీకు. దల(ప. 


. కనుమత (డు దనపదార్వుర 


నన(బో(డుల నొక్కొాకరి దినక్రమమున మా 
సిన వలువలవళలె వీడెడు; 
వెనుదిరిగియు వారి'పెపు వీక్ష్షింప(డుగా ! 


. ఆతం డెంత విరక్కుండో | 


శతజన్మల కేని( దాదృశము వైరాగ్య 
స్థితి నీ కొదవునె ?ొ యనవుడు( 
బతీయనె( “*జింత్యంబు నీవు వాకొనిన దిసీ : 


[ono] 


గలుగువాండతండు గాడు ! కాండు। 
వదల(జాలం డత(తు పదునార్వురాం(డ్రను 
దినదిన్నక్రమంబు ననుసరించి 


. వెల(దీ! దృఢవై రాగ్యము 


గలవా(డు క్రమేణకాక కల తనయిలువా( 
కిలియును, బెండ్రము, బిడ్డల 
మలమునువలె విడుచునొక్క మారే (తుటిలోకా.” 


3 


ox 


స 


అ, 


నొవరిక్ష్‌ 47 


అనుడు వాని నెలత “అయినను నీకన్న 
నతడు మేలుగాదె ? శతవిధములఈ 
గేవలాంధుకన్న కితిని రాత్యంధుండు 
మేలుగా దె ఇ యనుచు మేలమాడే. 


. సైినిమిటియనె “నుదతీ: యా 


జనుండు పదార్వుర( ద్యజింప(జాల(డు; నేనీ 
క్షణమున ద్యజింప(జాలుదు" 
నను చా పై గుడ్డతో గృహంబు( ద్యజించెకా. 


జ 


లయ, స్నేహపరిక్ష 


| “అగుబహ్మా యొకు సత్యము; 


జగంబు మిథ్యయ; నశించు సకలము దృశ్యం; 
బిగ నాతో జనుదేరుము; 
భగవత్సాయుజ్య మోయి | (వాపింతువు సూ |” 


. అని యుపదేశింపంగ గురు, 


వనె శిష్యుం “డార్య : నాకు నాలుంబిడ్డల్‌ 
జననీజనకులు గల ; రా 
జనంబు నాకోసమిడు నిజప్రాణంబుల్‌. 


. న్నేహపాళంబుచేత బంధింపనన్ను 


నెట్లు వదలించుకొని స్వామి ! యేగుదెంతు 2” 
ఈం 


శా. 


ర్‌ 


జ. 


వరమవొంన ర్‌, 


నన, గురుం “డేను; నాదిది;” యన్నతల(పు 
గలవజకు నెంచుదువు వారు వలతురనుచు, 


వట్లిమిథ్యసుమ్ము : వారు నింబేమింతు 
రు 


రన్న; నీకొజకయి (ప్రాణములను 
విడుతురన్న నదియు. బెద్ద విభ్రాంతిపో : 
అనుభవమున(గాని యది తెలియవు. 


= ఇదిగొ ! (ప్రత్యకపజిచెద నిపుడి చూడు 


మీ గుటిక్మమింగుమీ ! పోయి యింటి కీవు; 
మృతునివలె. గానిపింతువు మృతినింగానవు; 
వినుదు వీనుల నెల్లయు6; గనుదు కనుల, 


. అరుదెంచెద నీకడక 


త్తి మరలంగూ ర్రు స్వస్థతను సొ కనుడుం 
గరములు మోడిచి ఛాత్రుం 
డరిగి గృహము మందు.(ద్రావి యవనిం గూలెకా. 


+. గొలుమని రొక్కతూరి యింటిలిపాది 
™ 7] 


తల్లిదండ్రులు దారప్పత్తంకులు నప్పుడు ; 
“లబలబ” యటంచు నె త్తినోళ్ళను గడింది 
బా(దుకొంచును నేలపెంబడిరి కట : 

అ టె 


. “పితరులకు నేకప్ప త్తంకు6; 


డతండు [ప్రాయమున. విన్న ; యథిగతవిద్యుం ; 


స్పేవావరీక్ష 49 


డతిలోక చర్మితుం; డని 
(పతివేశిజనంబు జాలివడె(గని వానికా, 


ఆ. తండ్రి. గడచి తల్లి, తల్లినింగడచి క 
ఉం na) 
క్షత్ర మెంతయే. గలంగి యెడంద 
నతండులేని మాదు[బతుకేటి ? కనుచు6 గొం 
తె_త్తి షడ్డమునకు నేడ్చుచున్న, 


ఆ. (బాహ్మణుం డొకండు వచ్చి యచ్చ టికి ద 
దాం్డికారణంబు నరసి తెలిసి 
వాని నాడింబట్టి పరికించి యనె “పీ(డు 
మృతు(డ ; కాని మరల (బతుకంగలండు. 


గీ, కలదు దివ్యాషధంబు నాకడ నొకండు ; 
దానం (ద్రుటిలేచి తిరుగు నీతంొ డనంగ 
నడ్చు సాలించి యెల్లరు నెలమిగొనిరి 
అత(డు దమవాలి దెవంబయనుచు మొక్కి. 


ఆ, మరల? బలికె నిట్లు క్మాసురుం “డీమందు 
(మింగవలయు నెవ్వరేని( బరులు ; 
మందు. దిన్నవా6డు మరణించు ; నీతండు 
(బతికి లేచు నుత్తరక్షణంబ. 


క, కల రిన్చట( దలిదం[డ్రులు6, 
గళ్యత మత్యాప్తు లితనికై మిక్కి. లియుకా 


వరమువాంన క థ్రావ్రలి 


విలపించువార ; లీతండు 


వెలియగు (అదుకేల ఇ యని తపించెడువారుకా. 


. జనకు: డం౦ంత(6 బలికి "న్వామి! 2 సిద్దమే 


పుత్తుకొణకు( (బాణముల ద్యజింప6 ; 
గాని యొక్కచిక్కు గలదు; నే లేకున్న 


నడవ చెత సారో బండి. 


. ఎచట నేమి గలదొ? యవ్వ రే మీయంగ 


వఠెనొ ? వీరి కెటుకవడదు లవము; 
కాల(దన్ని యిట్టి గంపంత సంసార 
మెగ నేను వీరి కెవరు దిక్కు. ?” 


. అనుడు6 దలి యిటులగే( "దిజుదిగ నంతు 
రం యు ఉట 


సుతునికొజికు నెను మృతిని(బొంద(; 
wary Fy my గు ఎమ TT అధ నీ ఖీ 
ల న దుబిడ్డ క డుప్పుత నున్నది; 


ఎవరు పురుడువోతు రేను దక్క *” 


. అంత(బలీకేె భార్య “ఆర్య : నేంజతు(ందో | 
అటి 


ఇతడు పెండ్రేయాడు నింతి నొకతె ; 
నెవరు సాంకువార లీ పసికూనల ? 
నకట ; కనులు దెజివనట్టివారి”, 


. చది ఏందో న 
నని యందజనుకొన్న ఛాత్రు( డెల్ల 


కతల నాలించి యాకస్మికముగ లేచి 


/వేమువరీజ్‌ ల 


యంజలి ఘటించి “స్వామి ! మిమ్మనుసరింతు; 
విరిసె నా గ్రాంతి” యని వ్రాలె. జరణములను. 


ప ముం 
~~ న 
క. తను సన్న్యసింపుమనుచు 
న్ననయం బుపడేశమిచ్చు నాచార్యునితో 
ననె శిమ్య(డు “గాఢముగా 
ననువలచిన సతిని విడువ న్యాయమె ? స్వామీ; 


ఆ. నేను దినిక తినదు; నేను (ద్రావక (త్రావ; 
దిడక నాకు. గొనదు తొడుగు. దొడుగ్గ; 
నాదు చిత మర్చనము నేయు దేవతా 
ప్మిగహంబు (ప్రక్క-ంబెట్టి సతము, 


క. ఇలువెడలిరామి వేళకు 
వెలంది (మొక్కు_కొను వేయి వేల్పుల; నాదా 
రులు సూచు నిలిచి వా6కిట; 
నల యాతాయాతజనము నడుగును జాడన్‌. 


కనే మృతి నొందినచో నా 
కోమలి యనుమరజణ. మొందం గొంకదు; మనినన్‌ 
నా మృతకాయము( గాల్బంగ. 
దామది సహియింపంటోదు; తలంచును గ గొలువన్‌.” 


03 


వరమవొంన కొధ్రానోకి 


ఆనుడు మిన్నకుండి యతనికి హఠయోగ 
శికణంబు గురుడు సేయం దొడయగె 
నాసనములు గొన్ని యభ్యసించెను శిష్యు( 
డయ టో! (క్రమేణ యందు దిట్ట, 


. ఆత(డెకదినమున ధనురాసనమున 


నిశ్చలశరీరుండె శ్వాసనిలిపియుం౦డె. 

షా 
బెద్దకాలంబు; కని భార్య సపెదవివితీచి 
మృతు(డని తలంచి తద్దయు నేడ్వ(దొడంగె. 


* తలమోందుకొనును; గడు గుం 


డెలు బాదుకొనును; (భుకుటిముడి(చి విలపించుకా; 
ఎలుగెత్తి “అయ్యయో !” యను 
చిలపయింబడు; లేచు(; దూలు; నెంతయుమూల్లుకా, 


. “జీవనది యనుకొంటి నా జీవితంబు; 


ఎజు6(6గ నీంతలో నగును గొడ్డేజటంచు(; 

దానొకటితల్స చెవంబు దలంచు నన్య 
అము 

మన్న తక నాయంద యన్వయించె. 


; పెండ్లేనా(డు నాకు బెద్దము_త్రెదువు 


చి 
లిడ్డ దీవనముల కిదిఫలంబె * 
అకట | యెట్టిపాప మాచరించితినొ ? నక్షా 
జిన్నచూపు జూచె బీ: హతవిది! 


(వేచువరోక్ష 59 


ల, 


తల్లి లేదు నాకు; దం|డ్రిలే(డు ; మగండు 
లేడు; సోదరులును లేరు కట్ట ! 

దిక్కు. మాలినట్టి పక్కి జేనెను దైవ 
మింత నిర్భృణు(డుగ నెజు(గనై తి, 


. నినుబూజించిన వెనుకనె 


ప్రొనరింతును నాథ £ దెవమునకుం బూజల్‌; 
కినుకంబూనెనొ నాపై 
ననాథ(గావించి దుస్సహో రిం గూర్చె. 


, నీపాద చ్చాయలంబడి 


(ప్రాపింతును స్వర్శమన్న హా! నా మెడకుకా 
ఈ పసిపాపల. జుట్టితి 
చేపగిదిని జీవితేశ ! యెగురంగల ని(కకా ?” 


. అనుచు నేకధారగను గంటికిని మంటి 


కాలు మగనింగూర్చి రోలుచుండ 
నిరుగుపొరుగువారు పరువెత్తి యేతెంచి 
యా(పమీతు(గాంచి యనిరి యిట్లు. 


. “అయ్యొ ! కాంగలవా(డు; [పాయంపువాండు; 


దృఢతను(డు; బుజ్టునం బీంది యెజుంగండెప్పడు; 
ఇట్టివా (డు హఠాత్తుగా నేల మడినె? 
నక్కటా ! వానలేకెట్టు పడెనొ ? పిడుగు. 

™ ॥ 


బె 


క ప 
. ఏడ్చియేడ్చి పాపమెట్టమన్నగుచుండ 


నాపడంతియాప్పు లాశళశవంబు 

బయటంజేర్ప్చం బూనం బట్లదయ్యెను ద్వార ; 
చ్చి 

మొడలు నంపుదిరిగియుంట( జేసి. 


, వారు మార్షాంతరములేమి డాషరబంధ 


విదళన మొనర్చ గొడ్డలి పెట్టు పెట్ట 
నాతి యాలించి చాలించి యేడ్పు వచ్చి 
వడివడి “నిదేమి” టని ప్రశ్నవైచి యెటింగె. 


“వలదు! వలదండి : చేదింప ద్వారబంధ ; 
మిల్లు కుక్క_లదొడియౌ నింక మీ(ద ; 

ఉం (ot 
నీ సిసులతోడ నివసించు బెట్టు లిందు ? 
దీని మర్మతు నేయించు దేవు. డెవండు ? 


(ప్రాణమున్న'ంత వజ కెటొ | దదుకవలయు ; 
(ne) 

నెవరు చత్తురు మృతునితో నెల్ల వదలి ? 

కౌన ఖండించి యాతని కరపదములు 


వెలికి. గొంపొంండటంచును బలికె మెల్ల. 


| అద్ది యాలించి హఠయోగి యాసనంబు 


సడలిచి నిజాంగకంబులు సాంచి లేచి 
“ఓసి & నా కాలు నేతులు గోసివేయ( 
దలంచితే ** యంచు గట్టల్క_€ బలికి యంత. 


లో 


tx 


orn 


| ఇల్లును వా(కిలి వీడ్కౌని 


పిలల. జల్లల6 ద్యజించి వెస గురు కడకుకా 
న. na) 
వెళ్ళి (ప్రణమిల్లి జరిగిన 
20) 


దెలయు వినిపించి సన కిసించెను దుది కెకా. 


: పువా6 డొకండు గలళండేౌెక)_. పలి 
దౌ ౧ (ఉక లైలో 


* 


పసల గుటుందికుందు వార; ఉటయుg 


నంటనటులుందు నబాతప త్ర 
చ చు అలి 


లల 


వారివిందువ ట్రనారతంబు. 


. పండిన బొంగ(డు; పొగులం 


డెండినం దనచేను; తనదు కృషి లోపము సే 
యండు; సిత(ప్రజ్ఞుం డీ 
థి న్‌ 


తం డన6ంగా జీవయాత్ర తగ సాంగించుకా. 


. అతనికి. బిరకాలమునకు 


సుతుండు జనియించె; వాని సుదకీమణి దు 
ర్లతుని5( బెన్నిధి దొరకిన 
గతి నొక యెదుగెదిగినట్టు. గరమలరె నెదకా, 


అతడు మొగముతోడ నా పృత్తు) ముద్దాడు(; 
జిచ్చికొట్లి నిదపుచ్చు( జత; 


ct 
అ 


హ్‌ 


a 


UX 


బుజముమీ(దికేె త్తి మోయు; లాలించు; ని 
ర్మగ్నమానసుండుమా(త్రగా(డు, 


హద్దులేని పుతు ముద్దుముచ్చట్లతోం 
ద ది గా 
(బొద్దు న సాలకుండె. జో : పొలంతి 
కంటుకొననొ ? బొలుండౌొ తల్లి చెతుల 
కంచు నిరుగుపొరుగులమ్మ రక 


ఎన్నిసార్లు ముద్దుగొన్నను, దా నెన్ని 
aa) 
తూరు లెత్తు కాన్న దొడుగుచున్న. 
దొడుగు లెన్ని మార్లు వడయదు సంతృపి 
ne) అజాత 
గొొజ(తలున్న యటులె గరిత దలంచు. 


. సుతు. డేసొలముం బుట్రయు; 


4, 


సుతు6ండే యిలువా శిలియును; జుట్టము సుతుండే; 
సుతుండే చ వము పడంతికిఢః 
పతికన్నను సుతు6డె (పేమపాత్రం బయకా. 


గ్‌ 


. పతీ యెంతటి నిరిపు (డొ 
"ఉత నా 


సతియంత నిమగ్నురాలు సంసారమునకా 
సుతు డొగి దగ్గిన. దుమ్మిన 
మతిచెడి (తాగించు మందు[మా౯కు లెవేవో | 


పొలమును దునుచుండ( గృషీ 
వలు. డొకపరి యొక(డు వచ్చి పరుగుపరుగునకా 


ల 


భా 


శ్రే 


ల 
మె 


hes 


చెలిపిను “నీ పసిపాపకు( 
“గలరా వచ్చినది; రమ్ము (గ్రక్కు_ని ననియెకా. 


. కలంగం బాజని మదితో. 


గళదప్పని మోముతోడం గర్హకు( డేగెకా 
దిలిచెను ధన్వంతరినే; 
ఇల దుర్విధి నేయు నమృత మేని విషముగన్‌,. 


. గొల్లుమని రొక్కమొగిని నింటిల్లి పాది 
sa) 


౧ 


తల్లి కంటికిమంటికి ధారగట్ట 

చశడ వల 
నేడ్చియెడ్చి మూర్చిలి లేచి యెట్టకేల 
కొదలం బాదు; దైవంబు నజచి తిట్టు. 


. రాలు పగులునటులా లేడ్చుచున్నను 
రా 


గంటం దడియు6 గొన(డు గర్షకుండు 

ఎదియు జరుగన్లై యెడనెంచి క్రమ్మజ 
ని 

ఎ ని 

దుక్కిదున్న బొలముక్రోవ( బచ్లి, 


. ట్రొద్దువోయి వచ్చె; బొలంతి యేడ్చుచునుండెం 


బాపవైన యాటపొట లెత్తి; 
డిశజడించె భర్త; యూజఅడ కలుకమై 
“రాయిఐవ” వటంచు రమణీ దెగడె. 


. పతి యిట్లనె “సీ పాటకు 


(పతిగలుప(గనె తినంచు రోషింతువు; నా 
రు 


OR 


వరమవాంన కథాః 


కత వినుము; నిన్నరాతిరి 
సతీమణీ ! నా కొకండు స్వప్నము వచ్చెకా. 


, అయితిం జక్రవర్తి; నబ్బె నె శ్వర్యంబు 


గలిగి రష్ట పుత్త్రకులును నాకు 
వె భవముగ నుండ వచ్చె మెలంకువ 


మాయమయ్యు నాసమ స మిపుడు. 


జస 
అలో 


. ఎనమండ్రు సుతులకై యే 


డ్తునా ? యొక కుమారుకొబకు దుఃతించుదునా ? 
మనమున. దోచకయేనే 
డ్వనై తి; జెపు మేమి చేయవలెనో వెలందీ 1” 


౨౮. రాజు - పౌరాణికుటడతు 


=, కలడు మున్నొకండు కాపతి (ప్రాజ్ఞాండు 


త త్త్వసాధకుం డత౦డు; దినము 
భాగవతము: జదివి పండితుం డొక(డు త 
దర్ధ జోధనేయు నాతనికిని. 


శ 


= “బ్రహ్మ మొక టె నిజము; (బ్రహ్మాండమంత యు 


వట్టి మాయ” యంచు బాడుచుండు. 
జిలుకపగిది. ; దుదికి. “డెలిసెనే నీ ఇ* కంచు 
నడుగుచుండు నతడు పుడమిటేని, 


రాడు - వొరాజీవండు 59 


అ, 


Ux 


పలుకుచుండు. బతియు6 “బథమంబునం దీవె 
తెలిసికొమ్ము ! లెస్స దీని” ననుచు 
సృషతరము మరియు స్పష్టత మంబుగా 

ని ద్ర లు 

వివరణం బొనర్చి మనుపరదెత రః 


i ఎప్పట'"్లై జేండు చెప్పందొడం గె నా 
గ 


బుధుడు దల6చె వగష్పబొంది యిట్లు 
“పలుకు “ముందు లెస్స తెలిసికొ మ్మీవంచు 
నృపతి ; యేమి తెలియు టింతకన్న ? 


- తచ్చితిని భిన్నత_త్త్వ శాస్త్రములనెల్లం 


దిలుతడవ లే వచించితి. బాఠములను ; 
అర(టిపండొల్సి చేంబెట్టినట్లు స్ఫుటము 
గజపుచుంటి ; నట్లనునేల క్షొ్మవరుండు 2”, 


+ తననలుపు గురిజపగిదిని 


జనుండు విదాషాంసు(డయ్యు(+ జాల(డు దెలియం 
దన యజ్ఞానము ; ననుకొను 
“ననవద్య (ప్రతిభగలిగినట్టిండ” ననుచుకా. 


* అనుభూతి దనకు శూన్యం 


బని దినకతిపయము గడవ నాత్మకు( దెలిసెకా 
అనవరతనియమనిష్టల( 
గొని యపరోకెనుభూతికొ అకు. గడం గెకా, 


bh 


వూ 


హా, 


వనరమనాంన కఢౌవోళి 


“బహ్మ మొకటి నిజము ; (బహ్మాండమంత యు 
వట్టి మిథ్య” యన్న (పొంజదువది 
యయ నవగతముగ నది విసుటంబు గా 
జ్ఞానియె యతండు సన్న్యసించె. 
ఇల్లువిడిచి యాతండేంగుచు నడవికి 
క్షీతివరునకు నిట్లు చెప్పిపంపె 

గా 
శిష్యునొక్కరువుని.; “జిరకాలమునకు నీ 
తెలియుమన్న దాని. దెలిసికొంటి.” 


. ఉస లు మ్మ 


( లవణమయ(పతిమ యొకం 


“డవలోకము నేసివత్తు నంబుధిలోంతుకా 
వివరింతును లా(తుల” కని 
(ప్రవేశమొనరించె. తిరిగిరాదెన్నటికి౯ా 


. తెలియ దానిలోంతు తీరమందెందజో 


కాచుకొనిరి పెద్ద కాలముగను 
కరిగిపోయె నీట జొరంగానె యాబొమ్మ; 
యింక లో6తుగుజించి యెవండు దెలుప్ప ? 


. పురుషుండు సమాధియందుం 


బరమాత్రె శ్రకర్టంబు (గాంచు వాకొనలేం డ 


వతు | 


అి నొక్కమాట (బ్రహ్మా 
రూపముంగూర్చి యెలు(గవద్చిన (పజకుకా, 


య |% 


౩౦. పితాపుతులు 
(యీ 


. గురుకులమున విద్యార్హన 


పరిపూ ర్హింజేసి మగిడి స్వగృహంబునకుకా 
ఆరుదెంచి యాత్మపదముల 
కెరగిన పు త్రకులం దండ్రి యిటు (ప్రశ్నించెన్‌. 


+, “కజచితిరి (శుతులునాల్లును; 


బరామృశించితిరి మీ రుపనిషద్దశకం ; 
బరసితిరి దర్శనంబుల 
నెటింగింపుండు (బహ్మామన(గ నేమి ?” యటంచుకా. 


. అప్పగించె జ్యేస్టు డా శాస్ర్రపం కృుల 


(గుక్క తిప్పకుండ నొక్కు 'మొగిని,; 
టొల్లువోవకుండ జోధింపందొడ6గెను 
వానీయర్ల మెల్ల స్పష్టముగను. 

® ఛా శకి 


. అన్న ముగించిన పిమ్మట. 


విన్నాతండూని మౌనవృ త్తిని, (వాలం 
గన్నులు, పెదవులు పెకలక 
చిన్ననిమా కైనరాక చెదరకయుండే౯. 


ox 


జనకుండు వలి కెన త్త జ్‌( 

రర జడం అగ టీ $8 హావ వౌ 
గనీయసుండై న పుత్తు గని “(బ్రహ్మము 
జ్యనసాగోచరమని నా 


యనా! యెజింగితివి; హర్షమయ్యె. నటంచుకా. 


ఆ తవారియింటి కలుండు oh తగా 
PT 7) na) అతి 
నరుగు దెంచె( గూడి యాత్మసఖుల( 


వచ్చి రిరుగుపొరుగు పడుచు లటకు. 


. సమవయారూపములతోడం జాపపయిని. 


జావడింగూరుచున్న యా జనగణంబు( 
దలుపువేనుకల డా(గి తత్పరతంగనుచు 
నొకరినింద్రోసికొను చొక్క రొదిగియొదిగి. 


్న సఖినిబ్రశ్నించి రొక్కనిం జారుమూర్హి( 


దర్హనింజూపి.( “యితండె నీ దయితు.ం?ి డంచు 
విజిచిపెదపిని బొమముడి విగియంజేసి 
యౌదలం(దిప్పె నాపిల యడముగను. 

వ్‌ డ 


మరియొకని నుజ్జ వ్రైలాంగుని( 
గరాంగుళినింజూపి “నీదు కాంతు(డితండే ? 


న 63 


శ్‌ 


ఎజింగింపు” మనుడు నయ్యది 
పరికింపక పెడ మొగంబువయిచి నిల(బడెకా. 


తిరిగియొక్క_ దివ్యతేశోవిలానుని 
నందు మిగిలియున్న యతని(జూప 
నగును నాక, కాదు నాక స్మితాస్యయె 
Qe 
చెలులవంక( దిరిగెం జిన్న పడుచు. 


. ఇదిగా దిదిగాదని కల 


పదార్థముల నెల్ల జేయ (బతిషే ఇథ మీ6కకా 

ఎద పనా. (బ్రహ్మం 

దిది ; దానిం గన్న మౌనియె హర్షించుకా. 
ర్‌. య్యే 


వు. ఊసర వెల్లి 


. “అడవి కేంగి మొన్న నాకులు గోయంగ 


నక్కియుంటి నొక మహీరుహంబు( ఫ్‌ 
గానంబడియెం బురుగొకం డందు( జక్క.ని 
యెబ్లసట్టు(తాటి "కన యనంగ.” 

మ్ల భు j 


UK 


URN 


క 


వరమువొంన క్రఢాన 


. అని యొక్కరుండు వచింపంగ 


విని వేరొక్కండు “కానిపించెను జుమి! నా 
కును నది ; కాదది యెజ్ఞది క 
కన(బసరికవన్నె” దనుచు గట్టిగ బలి కెకా, 


. ఇరువురి వాదము విను చొక 


తెరువరి “అద్దాని( గాంచితిని నేనును ము; 
న్నాజుపుం బసరుం గాదది 


యరయంగా. బసుపురంగుోదని వాదించెకా, 


మరి యొక(డనె ధూసరమని ; 
యొరుఃడనె నూడా యటంచు నొక్కక్కరు. దా 
ర్పరికించిన వర ౦బే 
కా 
సరిమైన దటంచు( బలుకసాంగిరి మరియుకా. 


* అల(తితడవు వాదులాడి వారందణు 


చనిరి కాన , కందు(గనక దాని 
నా మహీజ మూలమందు( గూర్చున్న బై 
రాగి. గాంచి దాని రంగు నడుగ. 


. ఆత(డనె “నాకీ జంతువు 


కత యామూలాగ్రముగను జ్ఞాతమ ; మీలో 
(బతివారు గన్నదియు సూ 
నృతంబ ఏ యది సెక్కు.రంగులీను సతంబుకా. 


WBF యము 5 
ba 


ళ అది యూసర వెల్లి నుంటి | 


మన్నా 


తధీయవర్థ ములు బహువిధంబులు ; మరియొ 
క్కందనున నిర్వర్త మునగు : 
రి 


సదా పరికీించువారె చాలుదు రెజలు6(6గన్‌.” 


/ అనవరతము భగవచ్చిం 


0 


ల 


ఖు 
క 


తనంబుం గావించువా6డె త ద్యాథార్ధ 
బును దెలియంజాలు నవ్విధి( 


* 


గన(బడు నీశ్వరు. డనకగతుల( బరలకుకా, 


గొనంజూపుము ! రమ్ము తెలిసికొని యెంత వెలకా 
మనకిత్తా? (కేత” అనీ పం 

అనాం 
సె నొక్క ధనికుండు పణ్యవీథికి భటునికా. 


అగపజపం బోయి వంకాయలమ్మువాని 

కత.డు గొండొక తడఏటు నటు: [దెప్పి 
యు te 

ఇతు వంకాయలను నాలుగెతుకోయి ! 

అయిన PN | 

దీని మూల్యంబుగా నంచు దెగి వచించె, 


అంత బంటు సెట్టి “నయ్య : యెమెని మా 
ర్మాట గలదె ?” యనుడు “మాటలేల ? 


5h 


“on 
. 


wp 


నరోముపొంన రో ఢౌనోి 


అంతకన్న నొక్క యజకాయయేనియు 
సియంటోవ: నిదిచము హెొచ్చ టనిమె. 


వా _స్త్రకుని ఏ డాసి లంపతావాండు చూప 

నత( డెగాదిగ6 జూచి (క్రేయముగ' దలచి 
క య. తొమ్మిదినూర్హ రూపాయ లిత్తు; 
నిత్తువే నిచ్చి పొ” మృనె; నీయ కతండు. 


సలికె వణిజుతోడ “వెల కొంత హెచ్చింపు 
డార్య 1" యనుచు; నొాత(6 డనియె “గిట్ల 
దంతకన్న; నీయ నజవీస మేని; జె 

పితిని నీకు6 బెద్దవెలనె మొదట” 


అచటినుండి లెంక యరిగి చూసంగ రత్న 
నర్తకున కతండు పాజంజూచి 
యొక్కతూరి, నొడివె “నొకలక్ష రూపాయ 
లిత్తు నికు వలయునేని” నంచు. 


వోరి తెలివి(బట్టి మహాత్ముల 
మహిమ: దెలియంగలరు మహిజనములు; 
గొజంతరా దొకింత పురుషో త్రములకు వా 
రలకు; బయలువడెడు నలుచ6(దనమె. 


౩౪, శివు(డా ? బప 


9 ౧ 
ద్ర" 
క, శివుడా ? (బ్రహ్మా ? అధికుం 

ఇవ? డని మీమాంససేయ హేమాహేమీ 

లవు విద్వద్వర్యు లహ 

ర్రివంబు పెనువాద ధూళీ 'రేంపి రొకత టీకా. 


Cn 


“ఇదమిత్స” మనుచు వారలు 
తుదిసిదాంతం బొనర్శ దుర్చలులి య 
య cia 
య్యదనన్‌ నిష్పాకీకు(డని 
యుద్మగపండితు. డనీయు, మహో త్రము డసీయుకా, 


అ, భవ్యయళము( గన్న “పద్మలోచను” డాసి 
తెలచి తమదు తగవుదీర్చుం డన(గ6 
గాకదంతగణనగా రోసి యాచర్చ 
లెట్టకేల కనియె నిట్టు లతండు, 


క, శివుంగాని బ్రహ్మ(గానీ 
యవలోకింపంగ లేదయా | నేం గాని 


యెవరలుగానీ .మా పూ 


రనంళజులు పెకు.లగు తరంబులవారుకా 


ఇఒ Wns 


౩౫. భగవంతుడు రెండుమాణులు 
నవ్వును 
భయపడకుమమ్మ ః నీపుత్తు (బదుక(జేతు 
వదలుమీ ః నాకు; నాదె యాబాధ్యత" యని 
యాడ వై ద్యుందు, భగవంతుం డాలకించి 
నవ్వు లోలోన రోగి ప్రాంతమున నిలి 


ళా 


అన్నదమ్ములు తమదు పిత్యమగుభూమి 
థాగములొనర్స్చి సమముగా. బంచుకోల 
“నాడియిడి; నీదియది" యంచు వాదులాడ 


నిలుచు నవ్వుచు నిశ్వరుం డల(కిడొల. 


కారింపనునా (డు వాని (వాణంబుల ద్‌ 


క a Nr a జ ఇక్‌" 
౬, ఉచంం ుషసుముయం జగ 
G రా 


సప్రములను సాఢనలొనర్శి తగ “సర్వం వి 
మయం జగ తె rey ల్‌ 


ము యా ఛార్ధ్యం బెజ గి యొకం డిలువానెకా,. 


ma 
es 


Cir 


an 


౨2 ఎిత్తుణడు మయుత పగల ల్‌ 
Cr 


', పరునకు: దనతొ6౬ దినకుం 


బరుతోంబనిలేక వాడవాడల( దిరుగుకా; 
దరిసించు6 గుక్క గాడిద 
హరిస్వరూపముగ నమ్మహోత్కుండు దనలోకా. 


. అక(డు బాలుపగిది నవ్యాజముగ నవ్వు 


బరుగువాణు( బి వచ్చిదా నికరణ; 
నజచు(దో ! పిశాచమావి 
లితండు వెడంగటంచు చె 


షమెనటు 
జం 
రన6గ, 


ల 
గా 


. నడయాడుచుండ వీథుల. 


బడి యే పుణ్యాత్కురాలొ : వానింగని ప 
"బైండు సాదంబును బె్టిను 
గడుంగనికరంబు హృదయగర్శ్భంబుబుకకా. 


దానిందెచ్చి వాడు తరుమూలముం జేరి 
తినుచునుండ వచ్చె శునక మొకటి; 
యొక్క-_ముద్ద దానికొసంగు6; దానొక ముద్దం 
దినును; మిత్రు లట్టు దినిరి వారు. 


, కని వాొని( బిచ్చివాండని 


జనములు నగుచుండ6 గాంచి సాదనె *నవ్వం 
గను నేల ? హరియె కరార్చుం 
డెను హరికడ; హారియ హారి కిడెం గబళంబుల్‌. 


అ. హారులు మిరలెల్ల ; హరులు వృక్షములెల్ల; 
హారులు పులుంగులెల్ల ; కారులు. పనులు; 
హరిపినా కొండు పరగెన ? విశ్వంబు 


ఖత 


నం" దటంచు. దలుకు చతండు బోయె, 


ayes అవ డాం” ' ద గ కారక అ ష్‌ 
SCs య సట క రంల ow 
ఉక థి 
న్ని అభ 


a “బహ్మామయ ర్‌ సను సవిశ్వము నృపాల | 
MI) 
డాన (బ్రహ్మాస్యరూపు 
బౌసంగ నాచార్యు(, డత (డు 
భ్‌ 


గళితసంకోచుండై 


శ 


సదడదుపదెశం 


స్వరూపు లెల్లరునుగాన వాస్తవ భేదం 
బరయ:గ నీకును నీదగు 
వరవుడునకు లే” దటంచు. (బభువు వచించెకా. 


టి, వకొంచెమా6గి మరల. గొంకక యిటువల్కైె 
“నటులగుట రేపు దొటి నీదు 
చి క ష్య 
దాసి నాదు రాణి6 జసికొందుూి నటంచు; 


"ల 


క్‌ మదిని. బెద్దరాయి వడంగ, 


ఆ. రాజ్ఞి యంత గురుని రప్పించి అధమ స్వామి : 
జః 


త్వాదుప సచేశ మిట్లు సరిణమించె” 


అరజొనో మనర్ష్లతోరము 7 
థద్గో ly 


నని స్వభర్త యాడినట్టి యమ్మాటలు 
వాని పూనికియును బలికె నెల్ల, 


ప 
నపక్వహృదయులకు6 దోంచు నధరో త్తరమై 
పరీతగుణం బిచ్చును 
షముల కమృతపానం బేనికా. 


గీ, 


ఖ్‌ 


(ప్రభి నోదార్చి యాచార్యపాదు. డప్పుడు 
“అమ్మ ! నిభర్తతో నీగృహంబు నందే 
నారగించెద నే డొక్క టాచరింపు” 

మనుచు వచియించె. జెవిలో రహస్య మొండు. 


క, తినుచుండె జేండు; వడ్డిం 
చను గోమయ పిండమొండు చెలువ యతనియా 
కున; నిస్పిసీ : యటంచును 
జనపతి కాలాగ్నిరు.ద్రసదృళుండయ్య౯ా. 


ఆ. పరిహరించి భు క్తిపాత్ర లేవందలంచు 
ధరణిపతీని(గాంచి గురుండువలికె 
“నగుదుగా దె ? పెద్దయ్నదై్వైతి ; విబు గోమ 
యాన్న భేదమేటికయ్య : సీకు ?” 


గీ, ఆజ్యధారకు జ్వలియించు నగ్నిభాతి 
భగ్గుమనిమండి యాచార్యు వచనమునకు( 


72 


వ్‌, 


ధరణపు6 దవగొనిచూడ.6 దమి భుజియించెకా. 


౩౮. ఎల్లజంతువు లశ్వరాత్మ కములు 


జా 


“ఎలజంతువులును నెల పదారంబు 
సమో త, Ga 
లిశ్యరాత్మములుగ చెంచి బతి 
అవే 
శిరసువాల్చులొ డనుచు గురుదేవు6 డుపదేశ 


మిచ్చిపం పె శిష్యబృందమునకు. 


“దాలంగిసొండు ః త్రోవ దొలఃగి పొం; డెన్గాండు 
తిక్క రేగి యిపిగా 1 తిరుగుచుండె.” 


లపంతుత్తు లీళంరౌత)క ముల 
బర్జడిరితుభ్రు లేళ్బూరాల్య కో ములు 


చ 


oe నై 


డు 


, అన్నవాక్యంబు వని దానితిన్ను రాక 


చు 


పిక్క బలమును జూపె నట్టిక్కు లకును 
డొక్కుండు దక్క నశేష జనము 
ట్‌! హడలె తి మెయి నెమర్చ. 


sm 


. దరిసించి కరిని బరమే 


శొంరునిగ భావించి నిలిచి (వాంజలియె కా 
OO య 
బృరముగ “సహస నీరా 

లే 


పురుష యనుచు. గంఠమెత్తి పూనె స్తవింపకా, 


“తొలంగిపొండు ః (తోవం దొలంగి పొం” డంచు మా 
(డు పెద్దగొంతు చీల్చుకొనుచు 

పృటుల౬ గరంబు6 జజచుచు నజచిన 

సరిల్ల కౌత( డట్ల నిలిచె, 


స్త్‌ fps 


నప 


. వాని డాసి గజము పట్టితొండంబుతో 


నెత్తి కూలవైచె నెత్తునుండి 
యొడలు చిదికిపోవ( బడి (ప్రక్క. నేయున్న 
పలు(గురాతిప్రనిం (బ్రదికె నెట్లా. 

య సవ 


. వాని వృత్తాంత మెతీం౭గి స్మబహ్మాచారి 


బృంద మాచార్యుతో నట కేంగుదెంచి 
సలుపు చుచితోపచారంబు లలప్పం దీర్చు 
“చెన్లు గనియును దొలంగవై కేల?ఇి యనుడు, 


{4 


శీ ఆ అల్లి 2 
బరమవొంన రాల; 


. “ఎల్ల జంతువులును నీళ్వరాత్యము లంచు 


గురుడు గణపీనట్టి కజప్పులు విని 
యిస్సి | బొజ్జనమ్మి యేట? బడ్డటులై తి 
ద్విపము నీశ్వరునిగ విశ్వసించి.” 


. అని శిష్య డాడ దేంకుం 


డనెం “గరి భగవత్స్వరూప మనుకొన్న ప్లే 
యనుకొనకుంటి నదేటికి ? 
మును మానటినాని ? నెంత మూర్దు(డవోయీ [ 


౩౯. పరవాన పరిగణనము' నరక హెతువు 


గీ 


ఒక్క ప త్తనమందు నొండొంటి కెదుట 

నలరు దేవాలయమును వేశ్యాలయంబు, 
స్వర్షనరక లోకంబుల భాతి; నందు. 

గలడు సన్న్యాసి యొకలి డిందు. గలదు సాని, 


. అటకు భక్తకోటి యిట కిసీ ; విటకోటి 


యిసుకరాలనట్లు లేగుదెంచు 
మూట గట్ట బుణ్యమును గొంద, అన్యులు 
పొపములను (బ్రోగువజచు చుంద్రు. 


, అసదృళభక్తి రచించుచు 


నసకృ దృగన త్త వంబు, లసకృ త్పూజల్‌, 


వరపావ వరిగణనము సరత హేతుళ్త 


ల్యూ 
™ 


వసియించుచుండు నాతా 
అప 
wk 


సు డాదేవశమునందు బహుకాలముగాకా. 


5 


చిచూచి వై €చినై చి కొండాకనా:డు 
లిచి వేశ్య నతండు వలికె నిట్లు ; 
“ఓ(కిలింత పుట్టుచు చున్నది స. జూడ 


గడి(ది సీ చరిత్ర కంపుగొట్టు, 


లం 


సి పుచ్చిపురుగులువడి దిక్కుమొక్కులేని 


తిననుభవింపంగలవు సూ: కడకు నీవ 
కులుం ర(గద్దలుం దక్క గానరా (డు 
నీక డకు నొక్కండేని మానిసియు నాండు, 


ణ్‌ 


అ 


యాదృచ్చికముగనే నీ 

వీదేవాలయము వంక దృష్టించుటచే 

సీ దోస మలంతి యణంగను ; 

బోదువు గాకున్న నరకమున కేనా(డో : 


. కజవులో బిడ్డ నమ్ముకొకా గరితవోలె, 


గడుపు కక్కు. ర్తికై నీదు నొడలి నకట : 
అమ్ముచుంటిపి; యెంత పుణ్యమునొనర్చి 
సడసితో : నీవెజబుంగవు పాపురాల : 


పాపజీవులగును బళుపక్షిజడములు, 
పుణ్యజీవి మానవుండు ధరిత్రి, 


ఆ, 


నాచరించి పాస మా జీవి తరిగి ప 
శ్వాదిజన్మ అందు నం,డ్రు బుధులు, 


3 పశ్చాతాపమె పెను [పొ 


యళశ్చిత్తముగాన దానినంది, వదలి ని 
దుశ్చారిత్రము, జను ల 
త్యాశ్చర్యపడంగ |బ్రదుకుమా : సాధ్వివలెక౯ా.” 


, అనుచు బుద్ధిగజప నా సాని యెంతయు( 


బొంది సిగ్గు స్వకృతమునకు వగచి 
యాదినంబునుండి యల పృలుగడిగిన 
ముత్తెమెై మనంగ బూనె( (బ్రతిన. 


. ఇలను మిండం(డ్రమరగిన కలికిగాని 


మీ (గడలు (మింగమరగిన మెల(తగాని 
మాన దలవాటులందు రా మగువ మగిడి 
పడప్పసాంగించు మజచి యెప్పటివిధాన. 


. కాని పాపం బొనర్చిన క్షణమునందె 


తాపసో కులు స్మరియించి తాపమొందు; 
నెడంద ననుతాపవహ్నిలో నుడుక నేడ్చు; 
దేవుని కమింపుమనుచు( (బ్రార్థించుకొనును. 


స్వోపదేశమెల్ల నూషరో ప్తంబై న 
వీజమును బొనర్చు వెలవెలంది. 


Fd 


క 
ww 


ra 
అ 


pa 


శా 
ఇ 
- 


బై 


నావ వరిగణనయు నరత పతులు 77 


గాంచి తలంచె “దీనికడ కెందజేతెంత్రొ : 
విటులు దినము లెక్క వేతు" నంచు. 


భోగినీమందిర క్షేత్రమునకు వచ్చు 
త్రైర్థికుల నశ్యఖందసంతతి గణింప 

గ్‌ మస్కరి కూరుచుండె 

స్నానసంధ్య్వాజపాదులు మానివైచి 


(హ్‌ 


అ కొక రగ టగా నంచుచ్చు 
లాశకలరాళింబేరిచి భుజుంగినిం దా. 


విలిచి యొకనాండ. చూపుచు( 


లం 


స 


బిలికెను సన్నాసి “కీసి; పొపీ: కంపే? 


కాదిది దృషచ్చయంబు ; నీ కలుషచయము ; 
పెరిగా. బదినాళ్టకిం ; తిట్లు "పెరిగి పెరిగి 
వింధ్యగిరివోలె ? నాకాశవీథిదా దాటు 

సదు జీవితవ ముం; దేమికా* దలంతొ ? 


ఓసి | మలభకక్ళమికీట యోనులందు+ 

గొన సుమ్ము | న; 
నంగలవు సుమ్ము కోటానకో ట్ల జన్మ 

లడ౭గునో యప్పటికినేని నడంగరాదొ ? 

నీ మహాపాప; మిక? బొమ్ము ః సీ వటంచు. 


విని రోపడంతి వడంకుచు. 
గనుంగవ బాష్పములు గాల్వగట్టంగ, నాయం 


78 


ux 


UN 


ox 


UX 


గనురాక యేడ్చె దీనతం ; 
దను క్షమియింపుం డని దేవతల: (గ్రార్థించెకా, 


శునివలె: జీవాట్లనుగిని 

తన సీచప్పు బదుకు రో కసి శల(చు విడువ(గకా 
ననంబోండి ; కాని మిండండు 
చనుదేరంగ మజచి పరవళత్వము నొందుకా, 


_ కుటిలాలకం. గాంజటోయిరి 


విటజనక రసంజరంబు విడిపించి హుటా 
హుటి యమదూత లొకప్తు డం 
తటి మోహము రేంగెనోకదా ! యాతనికికా ? 


. పరలోకమునకు నరిగిన 


తెజవను వెన్నంటి యాయతియు దానిగతుల్‌ 
పరికింస6 దల౭చియో యన' 
శరీరముంబాసి నాండే చనిలున్‌, దివికికా. 


. నడిదారిని హూరిదూతలు 


వడివడి యమభటులవెంట([బడి యాసడ తికా 


, యమకింకరు లా మునినిం 


దమలోకంబునకు రమ్మనం గని యతః “డ 


టై 
ఆ 


cx 


Ux 


వనమండూకి యు 79 


క్రమమిది; సీ ః సానికి స్వ 
4 డం టొ ఖో p 
రము ః నారకమొకొ_ నాకు (బహ్మాష్టునకుళా 


. అనవుడు వారిటాడిరి 
ఇన్‌ 


“ముని(బువు(డ వన్యదోషములగణనమె స్‌ 
కనవరకంబును జాం(డా 


యణాదిక(వతములును, మహాజసపతపముర్‌; 


. నెశ్య యాజన్మమిస్పి ! పొపిష్టురారె; 


కాని యనుతాపవహ్నిలోం (గాంగి(క్రాంగి 
తన్ను క్షమియింపుండని దేవతలనుగూర్చి 
యేడ్బియేడ్చి విశుద్ధిందత్కృపనుబడ నె. 


. అనుగృహీతయమ్యె నాసాని యదాన6€; 
@ 


బుణ్యలోక మునకు( దోవుచుండె; 
నన్యపాపసంచయమునె ధ్యానించు నీ 
వరుగవలయుగాదె నరకమున౩ | 


భం, కూపస్టమండూ వ 


. చిజుకప్ప యొకటి నూతం 


ఉరకాలమునుండియును వసించుచునుం డెకా 
బరగ నది యందె పుస్చైం; 
బెదింగె నందె యెలు(గదది చెలుపలిజగముకా, 


80 


చ 


జ్ర, * 


స. 


అరుగు డెంచె ప. 


“ఇంతకన్న బెద్ద దె [” యణ (గొ త్తది; 
ఇవలినుండినూ(క యవలి దెసకు( 
దాత దడిగ “నింతబ్లావికన్నంగూడ 
నది మహ త్రరంజె?” యనుచు మరల 


సో వ ఉన ట్‌ 

మరలకా వచియిం= “హ స్తిమశకములకటుల్‌ 
పర గులా సము(ద్రకూజాం 

తరంబు వెయేల ** యని; మొదటికప్పంతకా, 


అలిగి “నా నూతికన్న మహ త్తరంబు 

లేదు; ముల్లోకములయందు లేదు! నిజము | 
పొమ్ము : నోర్మూసికొని వేగంటోవకున్న, 
నవ్వలికి గెంటుదును జూడు” మనుచు నజవె. 


జ లీ 
మై రదు రం 


. చాంసచుట్ట నొందు చంక (జెట్టి యొకండు 


కనంగ వీథినాటకమున కరిగె; 
నాట మొదలు పెట్టు నదను గాలేదని 
పహ ళం నచటనున్న జనమువలన. 


. నేలంబజచె6 జాయప నిిదింపందలంచి తా 


నలంతి తడవు; పిదప మెల(కువగోసని 
కనంగ నాట ముగినసె(; జనం జాంయపచుట్లను 
జంక (బెట్టి వముగిడి సదనమునకు, 


( “భాగవతత త్త 'మెజబు(గంగ వలసినంత 


కాలమున్నది గద! తొందరేల 2?” యనుచు. 

న అట్లీ చదువ న అ 
(బాయమంతయు. బురుషుండు వ్యర్థ పుచ్చి 
దాని. దెలియకే వచ్చినడారి నేగు, 


గీవానంద కథావళి 

అరై జ అర్య వ వళ 
|. శాఖ స్టా భా మ్‌ ఇ వ్య 
Ca నకం వుంలంల్ళ లం = సంతు రు coc 
యో య 


ఆ. నాయడు గణితపరిక: యానాయడు లెచి 


మః 


. పరపరీక్షలం గల (ప్రశ్నష్రములకు 
(వ్రాసితిని లెస్స (ప్రత్యుత్తరములు ; నాకు 
గణితశాస్ర్ర పరీక్షనాం గాళరాత్రి ; 
దీను[డను భక్సుడను నన్ను. దేల్చు దేవ: 


గీ. నన్ను ను తీర్లునిం జేయవన్న ః నీకు 
2కి 

ధనము బాతికరూపాయలను వ్యయించి 

పెద్దగ (బసాదమును సమర్చింతు ; భక్తి 

సలుపుదు సహస్రనామ పూజలును రివ 


క. అని (మొక్కు_(మొక్కి_ యింటికి: 
జని తాం జూచుకొని మంచి శకునంబు నొగిం 
జని పాఠశాల కాసన 
మున నాసీనుండయి మరల (మొక్కు_చునుండెకా. 


వద్శమొవ్భులు = నంవదివంవక్టు 83 


స 


. వదల కొకముక్క. నని 
a 
(ఆ 


ఫ్‌ 
లీ 


అచుసరికి€ గనశబ డె. (బశ్న ప 


ంబు ముందు; గుండె తటతటమసనె 
చున్న 


కుదుటంబడెను గుండె; గొఅంది రమాజట గల న 
గనియె6 బ్రశ్నప త్ర ఏ త్తంకము సుళువుగా 

దనదు (మొక్కు తున సక్‌ ఫలియించు 
నన్న ధృతియు గలిగె నతని కప్పుడు, 


2 


ల 


జ, తరి 
(కం షో 


మత (డు (ప్రత్యు 


ఆనె 


దించె సమంజసముగ. 
దలవని తలంపుగా.(; (బ్రసాదమున కా 
పడెనొ దేవుండు దయంజూసపె వానిపయిని. 


॥ స్వల్చ్బకాలమునన బాలకుండు ముగించె. 


(బశ్నుపత్త్రకంబు; బయటి కరుగ 
కటనె యుండి భగవదర్ప్య్శప్రసాదంబు 
నకు మదింపువేయుటకు. గడంగె. 


య నారికెడములు 

మున్నూ రృదళీఫలములు; పొరి మినుపవడల్‌ 
నన్నూజు; పానకంబును 
బన్నుగ వడప ప్పటంచు. బట్టీ (ప్రా సెక, 


84 


(వాసి (కమ్మజఈ బరికించి వాండు దలంచె 
“నింతవ్యయ మేల? యీళ్వరుం డీ (ప్రసాద 


మారగించునెః తగ్గింతు వ్యయము సగము” 
అనుచు మరల మదింపు వేయందొడంగ. 


కాన నొకటిరెండు కదళీఫలంబుల 
నాచదింతు 'దేవతార్పణంబు” 
అని తలంచుచుండ నవదధికాలంబొట 


(యాంగ్‌ గంట; యిచె గాగితములు, 


. బయటి కరుగుడెంచి “జయమొందితిి నటంచు 


పట్టరాని ముదముపడుచు వాడు 
ఎగురుకొనుచు[ బజచి యింటికి: దం।(డ్రితో( 
దనదు గెలుపు తథ్యమనుచు( బలి. 


(ప్రశ్నపత్త మడిగె బాలునిం దండ్రి; కా 
గితము లిచ్చె గొన్ని పిత; కతండు 

గన సమాధిప త్తికము లవ్వి; యటనిచ్చి 
నవి మదింపు వేసినవి; కట! కట! 


ంమయునో బిలిప్తుల డావందు 2 85 


క, భగవంతు నిసీ! వందిం 
పంగ దిలంపయగ దాన యకట! వంచితు తడ 
భగవదసచారమునకుం 
దగినట్టు లె శాస్తిగలుగు. దప్పదు తనకుకా, 


రా వ 1 కే. Ren 
ae WUC TOC Hoc 3 
ణి 
సో! 


మ. కులశై లంబుల. బుణ్యతీర్ణ నుమహో 
కూపారముల్‌ మోయుదున్‌; 
గలిగింతుం గడుం దాడిపంటలు (ప్రజా 
కౌండంబు వర్షిల్లం స 
ల్లైలుగా6 పతనము నో ఛననిధుల్‌ 
వార్వీరు నా కెల్లి వా 
రలకుకా; నేన మహ తర న్నగుదు 
మీరల్‌ లెస్స యోజింపు:డా ! 


చ. అన విని దాని ఇ నై (పక 
మహాభుజగుండగు నాదిశేషుం డి 
టన “భరియింతు నాదగు 
పణా్యగమునందు ధరి[తి; నింత కా 


86 


(౫ 


ీవానందో శధథానఃక 


దనయము దేవదెవుం డగు 
నంబుజనాభుని సనేవసేయు పా 
వనత ము (6డక్షా మహ _త్తరు 


డెవండు ననుకా వెలిగా వచింప్పుండా $” 


పలుకది వఏని విశ్వము క్‌ 
టలువాజుంగ 6 బెద్ద స్‌ మృడానిపతి beets 
చితుపను డాలిచితిని నా 


గళమున; నాకన్న నెవరు గలరు విశిష్టుల్‌ ? 


అల మృత్యుదేనతకు నిల 
బలియగును బిపీలికాది [బహ్మోంతంబున్‌ 
గెలిచితినిగా దె దానిని; 


హాలాహలాశనుండ నేన యదికతరుండకా”. 


ఆలించి ళూలిమాటలు 

వైలాసము పలికె “శివుడు గాంపురముం డెకా 
మా లోంగిట; నా శృంగము 

చాలు మదుచ్చె స్తమతను స్టాపింపంగకా.” 


. అది నిని (పతిధ్యనింప(గ( 


బదిదిక్కులు, రావణుండు పదిముఖములతో 
వదరెం ోబెకలించితి ని | 
ర్వది చేతుల నీ ధరాధరంబును దొలుతకా. 


యి శే 


క, ఆడించితి తెలం 


(వ్రేడాకందుకమువోళె కితిధరమును నీ 


వ్వా. డున్నా( డెడు బొహుబల సంపవలకా?ొ 


ba 
కార్యా. 


ఆ. మూల: గూరుచున్న వాలి యంతట లేచి 
వానివంక6 గడు నవజ్ఞం గనుచు 
“స్తీ ద్రజ్ఞా స్యమృగము ఇ: దెచ్చి యిచ్చితి 


నాటబొమ్మగా మడాత్మజునకు,” 


అనవుడు మౌనముతో నిం 

దనుకం గూర్చున్నవాండు దాశరథియు. ఐ 

ల్కెను; “నే నీ వాలిని నా 

ధనువున కెర: జేసికొంటి దర్పము వాయకా, 
ఆ, అట్టు లగుట నేన యధికతరుండను" 

Rae కించి యట నొకండు 

eae గట్టిన జడదారి 

లెచి రానుచంద్రు( జూచు చనియె, 


weg ము. “పరమాత్ముండగు ని మహామహుంని 
నిర్పంధించితికా బట్టి; నా 
చెజం దప్పించుక పష 


fh 


జేచెకా యత్నముక్‌ Se 


అలో అతి 


ర లివానోంటో కోథౌవోకి 


లు. సూ ; 
అణ 
మరి నాకన్నను మద్నహీతు. 

భీ 


పమురాడకపో సుది కాదటంచు రం 
నిని జ నాత(డె 
యనేకగుణంబుల. బెద్దటంచు( దో 
చను (బతివానికిం; దుదికి 
సిగున వాల్చిరి మోదు లెలవా 
a se 
రును స్వమహ తరత ముది 
లా 
రూపజ( జీంళటివోలె వెల్లుచేకా, 


మ. ఇది యిక్వెకులనాంటిమాట ; యొక భూ 

మీశుండుం నిస్ఫంతుగా. 

దుదినొందం, బువుదండః: బట్ట గజరా 
ట్రుండంబుబ నుంచు వౌ 

ర్హదమాళ్యుల్‌ ; కొనిపోయి యెవ్యనిమెడకా 
దానికా సమర్పించు న 

య్యది, వానిన్నభిషి క్తుంజేతురు 
తదీయానంతరీయుండుగాకా. 


కనా) (నిరాజు 
గ లా) లో 89 


బు, కడి తుండంబున: బూలమాల గొని 
వంకల్‌ వాంగులుందా:టి సె 


నిషలుం గాననముల్‌ య. చ యొక 
ఏ 
జాలి 


ఆ. దాసివెంట( జన్న తత్సచివాళి యా 
మొనియడుగు లకు నమస్కరించి 
వచ్చినగరమునకు( బటంబుంగటుకో 

టె టె 
విన్నవించుకొనిరి పెద్దబ తి. 
లు అబద 

ఆ. అడిగె సన్న్యాసి “యేమిటి బెడంద 2?” యనుచు ; 
సంప్రదాయంబు. దెలిపిరి; జటి వచించ 

(సినగు నాకు వలదు పుడమి; 


అ 


బంధము కుండ; సీ పునర్చంధమెల ఇ” 


“దవఅదుః సన్నా 


క. అనవుడు. బలికిరి మంత్రులు 
“ముని | యిది యీ రాష్ట్రమందు. బూర్వాచారం 
బనవద్య మనుల్లంఘ్యము ; 
నినుంటోంట్లకు, దెలుపవలయునే ధర్మ?” మనక్షా 


“3 


ఉని 


కొవాొనోందో 


= 


షి 


వా 


దదమా తులు వందిదూగధజయధంను 


చ్చి రాజగంబునకుకా 


CC 


దము 
ఉు 


«a 
6౧ 
#2 


9 
43 
9 


4 


జ 1! 
fa fp 
73 
fh 
$1] ‘ 
ణి % 
43 

4 
9 7p 
స 
x} Oo 
ye ళ్‌ 
ట్ట 0 
# hb 
A 9 
ప రి 


సి తజంజూచుచునుండె మూషికముకకే 


Qe 


చెంతకా విడొలంబనక౯ా 


ఓ! 
1 
ఖు 


lu 

[3 

=: 
క to 
9g 
bb 0 
SE 
Sans 
వ 


టో 
ఆ 


రాజు(మోల 


ద 
ఇ 
ళ 


య 
లో 
ఛీ 


దండయాత్రను గుజిచి యాతనికి: దెలిపి 


ఇ 


నౌ 


అన 
న్నీ 


© 


cr 


(శే 
ఓం 
“| 
ళ్‌ 
co 


“రమేలా ? వాడు దండెతి వ 
అలి 

జను శ గం బమనరిరి జ శ 
సృచ్చింపంగ: దనే 0 వ్ర 


బని “రా వేడు బకానురుంజున 
బుభుకాయతుండ లాంతి న 
అణావ మ 


అను జూచుంగబళింపంగా;, నతని: 


(పతి వేశికీతినాథుండు 

(పతిరోధములేనికోట శ్వానమువోదెష్‌ 
అతివేగంబునం జొరంబడి 

యతికడకు సరాసరిగ: [బయాణ9బ య్యుకా, 


అరిషడ్వర్లము గెలిచిన 

పరంతప, డరిందముండు; వదనంబున శాం 
తరసంబు వెల్లివిరిసెడు 

ధరాధిపతిం దణిసి యనె నతం డీరీతికా. 


ల 


“కయి! వచ్చితి వీకోద యుదమాశ; 
రమ్ము! లేకున్న రాజ్వ 


ర 
క 

య 
§ 
గర్‌ 
2A 

జ్‌ 


అ య. కరా 
సాక్షొత్మారముం టొెందుదుళా.” 


అనుచు మెలవాం౭ంత నటు(త్రోసినట్లు స్‌ 
(Man cry 

డె య జ్‌ రాక్‌ లా, 

ఫ్రిసరాజు రాజ్య మతనికచ్చి 


రువుదిసినట్లు వడివడిం జనుచుండ. 
కితుండయుం గాంచి శతురాజు, 


లీ 


లే 


౧ ౩ 


మతిం దలంచె “దృణ[ప్రాయం 

బితండు త్యజియింప రాజ్య, మేంబశువువలెక౯ా 
గెతుకక దానిం దినుటకు 

నతితమముగ నాళపడితి ననప్మత్రపత౯ా, 


1 


(౧ Fe £ 66 
స్‌ | | 4) 3 
- YB hy య్‌ 
» గ్‌ 1 9 అ ర్ట 
0 ( 1 శ " 
ళల ళ్ళ న. a స ప స్త 
pY ¥3 థి é3 | నో 
| fn 62 73 లై a £ 
33 | 1 0 "2 
we 3 (3 
on ౬కి 60 c rey సం 
9 ౧ 2 గం గ 1] ర్‌ 
య సా : / టా nh 
న 4 8 రే సా 
-. ఖ్‌ శీ శ గి ల! be 
3 స్తే fo 4 = 3 [94 సెక లే ఏ క్వ 
గే [i 3 on ఛా QO GO o శం hy న 
f2 ల క గా 60౮) 1 లకు | ౮ Cc ణి 
Ve) a కో ps ల 3 టే ఆ) లు 2 yf 
hn వత్రం శ Paap fH 
షల f 9 me va a 3 2 మ y3 
” శ oT 5p wr రీ / 
ఫ్‌ (3 2 "09 హ్‌, 6a సే 4 సై ¥: -b id 
ks Ya DPD 2 ఈ ww ఫ్ర Ww ww w 6 


రాజ్ఞయుగమేలె(గొని వీతరాగవృ త్తి. 


* 


(౫ 


టల న. 
లః yon Jv 


హరినామమె యాహోరము, 

హరినామంబే జలంబు, హరినామమె స 
ర్యరుజాహర మౌషధమును; 

బరగు నతడు పరమధాగవతు(డని పొగడన్‌, 


సంజవేళ భజన సాంగింప నాతండు 
ఇరుగుపొరుగువార లరుగుదెంచి 
వానితోడ వంతుపొట. బాడుచునుం(దు 
ప్రొద్దువోపుదా.కం బెద్ద రొదగ, 


ఎవ్వ "రే పేవి తెచ్చిన నవ్వి యెల్ల 
బ౦చిపెటును వచ్చినవారి కెల్ల 
టె గా 


నత)ంగ యు 45 
mm 


— 


Ux 


డ్‌ 


నిస్సహుడు; వీతరాగుండు; నిహంవోలె: 
బరమపానవనుండె యుహు భకు(6 డతలండు. 
యు ధీ కం 


వాని యా గుడినకు ముందు సరగచుండు 
(గ్రామ పెద్దది యగు సౌధరాజ మొండు 


స్మరును హార్రలరా మ గృహమదెన చంర్‌ణు. కటి 
౦ మ 
(a) "ఈ! 
చెయుచుంద్రు వాయాదుంబు ఛయుంబవలు. 
శ 


అఆఅడుచుండు; వాండు పాదుచుండును; (డ్రాగు 
చుండు వాదింగూడి; యొగ్‌ 


గా 
న్‌ 
న “లలితలు వఆజన “అది యుంచెః 


భకు కడకు వచ్చువారెల్లం దనకతబ్‌ 
అలానె nag) 
కాంచుచున్నవారు; కొదిది సరి; 
కోలివేయవలయు దౌలకు నీని న 
టంచు వా(డు నిశ్చయించె మదిని. 


ఉసింగొలిసి నాత(ం  డొక రూ 
పసియగు జవ్వనిని వానిపె; కది చని తా 
Qn 
ఏసరెను బాచిక — 


ససేమిరా పాణవయ్యె జతనముచెతకా, 


దాని పిసాళి నవ్వులును, 
దాని యొయారపు( జూపు, దాని (కొం 


(1 


తంబులు, డాని es 


వాని హృ్‌దంతరంబున 


 అనాణనన్ని 


అవంబు€ జడొరంబడవణునై న త్తజి౯ా, 


ఆఅకంయ గనుణుమూసి హారిగామ సంక ర 
అలు 

నం దెనర్చుచుండేె; మన ఉస 

(పొద్దువోవం జాల ర కారగర్‌ 


Ca] 


యావులించుకొనుచు. డావుం 2౮. 


నిన్నటికన్న నక్కుడగు 

నిటుగ( దన్ను నలంకరించి యా 
(కొన్ననంటోండి శ్రీ కుకున 

కున్‌ మరులెత్తంగం జయంజాలి త 
తృన్నిధి కేంగ నాతండు 

(ప్రసన్నత. గాంచి నమస్కరించి చే 
సన్న నొనర్చి కూర్చొనంగ 

సాంగె హరిస్మరణం బొనర్చ6గాకా. 


వలంబన్నా ; నురులనొ థైను ణి 
వెలంది పోకిళుపోయె. బెలుగంగటా ! 
య ae Rn) 


నత్ఫ్ళోంగ యు రి 


లాం 


శిల చక్కలిగింత లకును 
బలె నాతనియెడ(ద కలంతవడ దలంతియునుకా. 


. అరసికు( డీతండు వ్యంగ్యము 


స్ఫురింప దితనికి వాచ్యమున. దెల్పుదు నం 
చెలి(గింపఈ దెల్లముగ, గః 
ర్కి “రేపు రొమ్మంచు దానికి నతం డనియెకా. 


మటునా(డు రాగ జవ్వని 

మరలకా రేపనియె; రాంగ మర్నాండది తాకా 
మరలకా రేపనె; నివ్విధి 

మరలకా రేపం చతండు మగువం (దిప్పెకా. 


, తుదికిం దలంచి నివ్విధి 


వధూటి “విటుల్‌ గడు నాదుపొత్తుకై 
గొదగొనియుం; (ద్రితండు 

నను(గూడుట( గల్లు సుఖంబుకన్న (౯ బె 
ద్దదగుసుఖం బెదో మరగి 

నట్లు కనంబడు; దానికి యొన 
ర్చెద జతనంబు నీ మహితు 

శిష్యటీకంబున(జేసి ననునుకా,” 


అనితల(చి (వాలి యడుగుల 
ననుతాపముతోడ వే(డ 'నాతండు దానిం 
7 


హా 


= 
ఆ 
మూ 


p 


భాగవతిసనింజి 
నిషాతుండుం 


స్త్ర 


ఒకతే 
మస వ న. 
(త్కు వాద మురక్‌ 


సర? ఖా 


ఎ 


అనాం 


ది 
త. 


నురాలినొన 


వ 


గడి 


ఇ 
శ 

రి 
ఆ 


జా “వ 
హాసు 
దు 


త్ర 
త్రో 


“తె క 


బలు కనువించుగావించు వివిదములనగు 


qra 
గ్‌ 
[టి 
nD 
ఫ్ర ౮న 
క్ష 3 
స [8 
బై 3 5 
2 A sa 
R pA 
66 3 
62 
~~ ల్‌ cr 
¥ 
: hp 
62 
-b 
సం 
గన! 


క క 
రమణీయము శిల్పము. బాడుచుం జనెకా. 


దుఫలంబులవంకం౭ గాంచుచుకా 


స్వా 


ర్పక్కకు(బోయి భిన్నరుచి 
మిక్కిలి సృష్షికర్త 


వ్‌ 


ముదివాను లండు గాండు ర్ట 
(న్‌ 


ల్‌ 
‘ అలాట్‌ 


న్భృట్టేర 
పి జ pre tees 
మ, తలపై కత్తిక నంగ నచజ్చెసల. 
గొ లల్‌ వేయునట్లున్న శా 
అలాంతి ne) 
ఖలతోం, దుంగహామాది శృంగము; 
గనంగానేమొ మిన్నక్కు నౌ 
దలతో( జిన్నని పద్మరాగమణి 
బృందంబట్లు శోభిలు పం 
na) ne) 
డులతొ నొక్కవటంబు కన్నులకు 
విందుంజేనె నవ్వానికికా. 


గీ, అలంతి దానికిదొల (వేలాడుచుండె 
సన్నతీవకు( బెద్ద కూష్మాండకములు 
వటమువంకను గూష్మాండవల్లి వంకం 
గాంచి (క్రమ్మజ నతడు చింతించె నిట్లు. 


క, “మతిపోయె సృష్టిక_ర్హకు 
నతిమహితంబై న యా వటావనిజమునకా 
అకిసూక్మఫలంబుల, స్‌ 


లత నెతాదృళ బృహతృలముల సృజించెకా. 


. అవకతవకలె వీని కార్యంబులెల్ర 
లెనివానికి. బెద్ద సంతానమిచ్చు ; 
సలుపు నిస్సంతు( గలవాని; సంతరించు 
రూపసిని నొక్క. మహిషాసురునకు జగతి, 


అ 


100 శీవానోండ రోడ్డావో 


దలివేగుతోడ( బెలగించి 
ఖా na) 
సముచితముగ వస్తుజాలంబు సంధించి 


క. అనుకొని యాకులపందిరి 
యన( జల్లంగ నున్న యావటావనిజము సి 
డను గూరుచుండె మిశ్రాం 
తిని. గొనంగ నదే పదేపదే యనుకొనుచుకా. 


గ్‌, తన్ను. దెనడుట బిట్లలి ధాత వాని 
బటతల మొటికాయను మొటినటు 
టు రు రు గ 
ఎజనె యున్న యొక చిన్న మజికాయ 
అ అ 
పడెను టప్పని పెనుండి వాతహతిని. 


గి యుగము. జిల్లంచుకొని హస్తమున శిరస్సు. 
దడుముకొని యంతలో సిగ్గువడుచు. దలంచె 
“నెగులాడితి నిస్పి ః నే సృష్టికర్త 

a ర లి 


వాని తలంపు లెజుంగ నెవ్యరితరంబు ? 


మ. మతి నే నూహయొనర్చినట్టు లల 
కూష్మాండ 1పమాణంబు లీ 
కీతిజాతంబునకున్‌ ఫలంబులను 
సృష్టింజేసియే యున్న (బ 


క్రలియుగారోంభథొయునా౭యటో తథ 101 


హ్మ్‌ తగజా, నాతల తన్నిపాథమున 
(వ్రయ్యల్‌ వాణజియేయుండు నే, 

డు; తలంపంగ నెవండు (స్రష్టమది 
గుట్టుంజూడ శ్ర్రుండగున్‌ ? 


క్‌ (పతిభావంతుండను నే 
మతిపోయెను (బహ్మాకనుచు మది ననుకొంటికా ; 
(పతిభా వంతు( డతండే ; 
మతిపోయెను నాకే” యనుచు మజీమజి వగచెకా. 


౬. కలియుగారంభమునాంటి కథ 


క, కలరు కృషీవలు లిరువురు 
దొలికాలమునందు సూనృతులు(, బుణ్యచరి 
తులు బరుల రత్నరాసుల: 
దలంతు మసిబొగ్గులుగ నెదల వారు బళా: 


ఆ. తగవులాడుకొనుచు. దిగక వారొకతటి 
దరిసి, ధర్మమూర్తి ధర్మరాజు 
"పేరుటోలగంబు, విన్నవించిరి తమ 
తగవు నొక్కరొకరు మొగము ముడిచి. 


క. పలికె నొకం డిటు “దేవా! 
విలిచితి మున్నాక్క పొలము వీనికడను ; నే 


ణా. 


. కనబడను సువర్హంబుల 


లివాగంద కొథడ్రావ?ి 


వెలయిచ్చి క పైరువిత్తం 


దలంచి తగ దున్నుచుంటి దానిని సిన్న కా. 


0 


త © 


డిన పాతం బొండు దాని 
తనితో 'నియ్యది నీదే; 


కొను మంటిని; గాని యెంతకుం గొనండయ్యెకా. 


ంగొని చని యీ 


. విలిచితి నీతనియొద్దను 


బొలంబుమా(త్రంబె నాది; భువి(గలపా(తుకా 
విలిచితినె ? వానిదే యది; 
“వలదు; కొని నటం చితండు వలుకుచునుండెకా. 


. స్వీకరించునట్లు చేయుము వీనిచే” 


ననుచు బాదయుగమునందు (వాలె(; 
బలికెనంత లా.6తివాండు “దేవర! యిది 
న్యాయమగు నె? చెప్పరయ్య ! మీరు. 


, టెలిగ గర్భస్థపిండంబు విక్రయిం(తే శి 


యొక్క. యావునె? లోపలనున్న పా(తు 
వెలిగ నమ్ముదురే నేల? విలుచువాండు 
సత్యము వహించియుండు సర్యస్యమునకు. 


, సాదికాని దాని న్యాయంబె కొనుమంట 2? 


యిట్టి పొపమును సహింప(జాల ; 


కలియగారొంభియునాంణి కథ 103 


మానిపింపుమయ్యః: వీనిచే నీకృత్య” 
మనుచు దీనవృ త్తి నడుగుల. బడే, 


క, విని యిరువురి వాదంబులు 
జనపతి ధర్మజు6డు పలికె “జను? డిప్పుడు మీ; 
రృనుదెండుః పదిదినాల్‌ కడ 
చిన పిమ్మట6 దగవు దీర్చు. జెప్పెదొ ననుచుకా. 


ఆ, కొలువుకూటమందు' గల పెద్ద అడిగిరి 
“అంత గడు వదేల” యని: నృపుండనెం 
“గలియుగంబు వచ్చు. గందురు మీరలే 
వీరి చిత్తవృత్తి తారుమారు.” 

ఒం 
మ. కడవంగా౭ బదినాళు లా యిరువురుకా 

క్మైనాథునికా డాసి ర; 

ప్పుడు త(క్కేైతను జూపి వికయికు( 
“డో భూపాల! యాలింపుః: ముజా 

బుడమికా వీనికి విక్రయించితిని(; 
దద్భూమిష్ట విత్తంబు నీ 

తడు స్వీయంబె యటంచు, గైకొని 
తగాదా పెట్టుచుండెం గడుకళా. 


గీ. నేలనే విక్రయించితి నిధిని గాదు; 
నేలతోపాటు హరియింప నిది దలంచె ; 


104 లివాశంద కథౌవోళి 


అ 


ప్రీ పిశాచి, యీ ధూర్తు( డీ పాపి; నాక 


న్యాయ మొనరింపవే?” యని యడుగులం కె, 


fA 


. పిదపం (గేత వచించెం “బండ్ల వెలిగా 
౧ 
వృక్షంబు నెందేని న 
మ్ముదురే ? యవ్విధమైన బెరముల నే 
మూర్జుండు గావించు ? సీ 
నిధినే కా దొక గ్రుడ్డిగవ్వయయినకా 
నె నీయ నిద్దానిలో( 
బదివెలేండులు దల (కిందుతపముం 
గ్రా 


గావించినకా వీనికికా. 


ఆ. కోలుపోయినాండు నేలపై (గల స్వత్వ 
'మెప్పడు నాకు నమ్మె నపుడె వీడు; 
రాతిముక్క_లున్న రత్నంబు లున్నను 
(కేతవగునుగాని లాతివగునె ?” 


క. అనె; నిటు “లా నిధి తనదే; 
తనదే” యని కీచులాడు తద్యుగళంబుం 
గని “నా తీర్పును మీరలు 
వినుదురె ౩” యన వారలనిరి *విందూి మటంచుకా. 


క, పలికెను భూపతి యంతం; 
“దెలుప్పండు | మీ మీదు సంతతింగూర్చి” యనన్‌ 


దళమ న్హ్యమని 105 


దెలిపె నొగిం (గేత కన్యక 
గల దని; వికేత సుతు(డు గల డని తనకుకా. 


ఆ. అంత దీర్చు( జెప్పె నా ధర్మపుత్తుంండు 
“వియ్య 'మొందు. డీరు; పిల్లత౦డడ్రి 
aa) 
యాతకముగ బిడ్డ కప్పనం బెనరించు 
నేల దొరకినట్టి నిధి” నటంచు. 


క. జనపతి తీర్చిన తీ ర్పుది 
యనుకూలంబుగ (గ్రహించి యా యిరువురు( దో 
డనె మంచిముహూ ర్లంబున 
నొనరించిరి పాణిపీడనోత్సవ మెలమికా. 


జ్ర దశమస్త ఇమసి 
క, పదిమంది యొక్క. పరి కం 
" ఠదఘ్నముగం బాజుచున్న నది నెట్లో డా6 


టి దరింజేరి యనుకొనిరి 
పదుగురమును దాటినామె ? పదిలంబనుచున్‌. 


౪, విడిచి తన్ను లెక్కవేయం దొడంగెనొ 
క్కాక్కరువుండు; తగె నొకటి పదికి 
నెన్నితూర్లు లెక్క. యిడిన తొమ్మండ్రురే; 
ముని(గె నదిని నెక్కండని తలంచిరి. 


క. “కట్టా ! కట్టా $” యనుచుం 
గటం గసీరు కాలంగా నచ్చట మి 
డ్‌ (ma మిం 
న్ముట్లంగ నా(క్రందనములు 
శు 
పబుచు దశముం గుణించి వీజిండులవలెకా. 
es 


ఆ. ఉన్న సమయమందు నొక్క. విద్వాంసు. డా 
దారి. జనుచు వారి? దజిసి యరసె 
వార లేడ్పుమాని వానిముందర లెక్క 
వేసికొనిరి మరల విడిచి తమ్ము. 


క, కని వారల యవివేకము 
మనీషి నవ్వుకొని యెడ(ద “మజచితి రీరల్‌ 
గణీియించుకొంట మీవ్య 
రిని; దశముండగును మీ (ప్రతివ్యక్తి యనకా. 


లెక్క వేసికొనిరి యొక్కొ_క్క.రును దన్ను( 
లిపి “పదుగురమును గలి" మటంచు 
విశ్వసించి చింత ఏడి కృతజ్ఞత 

బుధుని కెరగి వెడలిపోయి రెటకొ. 


సం 


నజ 2 9 
రై ఒకానెెక uy 1 కథ్ర 
క. చురచుర చూచును సతిపై6; 
జిఅచిఅలాడు( గని పెట్టి చినచిన దొసంగుల్‌; 


2) 


నిరతంబు భ రయొక్క_(డు ; 
అణాల 


సరకుంగొనక వీసి6 బతిని సతి సేవించుకా. 


. జెదరించును “సన్నా సము 


నిదిగో నే స్వికరింతు నీ నాలెడనుచున్‌ 
సుదతి గడు బేలయగుటం 


బదముల6బడి తపునె జం (బారించుం గడుకా, 
ర) ఇ. ఢి 


. పొరుగింట నున్న చదురాల్‌ 


పరికించుచునుండె వీని (ప్రకృతిని; నొకనా. 
డరుదెంచిన యాసతి కవ 


సరముం గని పెట్టి యొక్క సలహా యిచ్చెకా. 


. మబునా6 డతండు చిన్ని య 


పరాధమును జూపి భార్యపై “నీతోం గా 
పురమును జేయు టరిది స్వీ 
కరింతు సన్న్యాసొమనుడు గరిత “సరె” యనకా, 


. శిరసు ముండనంబు 'సేయించుకొని కావి 


పుట్టములనుగట్టి దట్టముగను 

మేన వెల్లవేసి మెడందాల్చి రుదాక్ష 
గ 

తావళంబు లయ్యెం దపసి యతడు. 


. పోయి భాగీరధీతీరమునకుం గనులు 


మూసియుండె బకధ్యానమున నతండు 


హ్‌ 


తై.రికుండొక్కడేని నాతనిం గనండు 
పిలువరై రెవ్వరును వీని భిక్షకొణకు, 


ద్దు దిరిగ్‌; నయ్యె మూడు జాములు; కొని 
డప్పు గాలుచుండెం గన రవరును; 
న, గమ్మె( దద్దయుం జీంకట్లు; 
సివి యచటు బయలువెడల నతడు. 


షమ టి 


. చనియతండు గొద్దిం దనయింటి తలుపును 


“నెవరు వా” రటంచు యువతి యడిగె 
బదులువలికె వాడు “సుదతి! సన్న్యాసి నలి; 
చామె వాని కంఠ మాలకించి, 


“ఇది గృహస్థనిలయ ; మిందు సన్నాసికి 
తావులేదు; నీదుదారి. బొమ్ము 

మఠములకునొ ? యాశశమములకో 2?” యనుడు “స 
న్నా రిసిగాను; నీగృహస్థు నను 


. మాడుచుండె( గడుపు కూడున్న బెట్టుము 


చలిదియన్న మున్న (జాలు నిప్పుడు; 
హాస్యమునకు(గూడ నన సన్న ్యసింతునం” 
చనుచు వేండె దైన్యమున నతండు. 


=. శివాజీ గర్వనిర్వాపణము 
గీ, ఘనమహారాష్ట్ర ఏరశేఖరుండు ఛత్ర 
పతి శివాజి యకోరాజి పరనృపతుల 
వెంటవెంట వినిర్హించి వెచ్చపజచి 
కొన్నధనముల నిర్మింప గోటం గడంగె. 


క. తన తేజమును శివాజీ 
ఘనీభవింపంగ.6 జేయం6గడగిన పగిదిం 
గెొనసాంగుచుండె నయ్యది; 
పని సేయంగ దినదినంబు భటకోటి దగ. 


చ. అతనికి. దోంచె నొక్క_దినమందు 

మనంబున “నింతమంది నే 

మనుచుచు నున్నవా(డ; బహుమాన 
మొనర్తురు వీరలెల్ల జీ 

వ నదుని గాంగ ని న్ననుచు; వాని 
గురుండు సమర్థ రామదా 

సున కిది గోచరించె మది; జూడగ 
వచ్చెను సంస్క_రింప౧గకా, 


క. చనుదెంచిన యాచార్వుని 
వినయవిధేయతల (మొక్కి. వెంటం గొనిపో 
యెను గట్లుచున్న యా కో 
లు 
టను జూపింపంగ నుత్కటంబగు బత్తికాం 


110 లివొౌనోందో కోథౌనళి 


ఆ. కొంచి రామదాసు గడు గడు శ్లామించె 
“మనుచుచుంటి వింతమంది నీవు 
ఈయకున్న వీర లేమయియుందురో ? 


వెల్చ దిన కాక వండు గలడు *ి 


చ. అనవుడు( బొంగిపోయె హృదయంబున 
“నరతటివా౭క నౌదు నో 
ననుకొనీ; కాని పెకి వినయంబున: బలె. 
“ని దెల్ల ఇవ మి 


గురుం డెణ్‌ంగి యా 
తని మదిగుట్టు జాయి నొకడానిని 


వానికి జూపి యిట్ల నేక. 


ఆ. “దీనీం బగులం గొట్టుదె ఇ” యన బలిమిమై 
సుకెతో నతండు మొత్తె డాని( 
బెద్దకప్పు యుండు బెకబెక లాడుచు 
దా 


నినుండి వెడంగు దోంవ. 


ఆ. దాని( జూపి రామదాసు తా బృచ్చించె 
“నోయి $ యిందు దీని కోగిర మిడి 
సీరుదోసి మనుచువా రెవ్వ ఇ రని; దాన. 
దెలివి వచ్చె దప్పు దెలిసికొనియె. 


ux 


Ux 


యు! 
అటేవే 


గదత్తు = ఇడ్డజు లిద్యుంలు 11! 


. గురులజ్ఞాభారంబున 
శిరస్సు (వాలిచి శివాజి చేసి (ప్రణతి “నే 
టొరపడితిని మూర్దు(డనై 


a Wes. We 
౧౦. గురువు - ఇదు శిష్యులు 


, గురు(డు పిలిచి శిష్యులతో. 
బరికింపుం డెదుటనున్న పావురముల మీ: 

రిరువురు నొక్కొకదానిని. 
బర్మిగహించి కొనిపోయి వధియింపవలెకా. 


. మిము నెవ్వరు జూడని డే 
శమునం దీకృత్య మీరు సాధింపుగొడనన్‌ 
నిముసమునం దీర్తు నేనని 
తమకంబున నొక్క_€ డొక్కదాని. గొని చచెకా. 


. పోయి దట్టమైన పొదలచాటున నిల్చి 
పాజంజూచి లెస్స పది దెసలను 
జ 
నిశ్చయించి యిద్ది నిర్మక్షీకంబని 
సంహరించి తెచ్చె సరగ మిది; 


. ఆ ద్వితీయుండు గైకొని యరిగి తిరిగి 
కానలం గోనలను గెౌండగవులయందు. 


{12 


క 
ఖా 


కీవానంద రోథౌవ? 


బెదకాలంబు [కమ్మజేి పిటతోడ 
0 లట 
గురువరేణ్యుని సన్నిధి కరుగుదెంచె. 


. వచ్చి వచియించె “గురుదేవ ! దచ్చికడలు 


గంటి; గుహ్వాసలం బెంది6 గాననెతి; 
Sra డు 
నెల్ల తావుల నావంక కెవరొ నాకు( 


గనంబడక కాంచుచున్నట్లు కాంచితి” ననీ. 
ఇట. 


రర చర 
అమా 
(ప్రమిద జమురు నింపి వత్తిడి దాని ము 
ట్రంచి 'కేరం బొరుగు పెంకి కరిగి 
చిన్నపిల్ల యో ర చేసాంచె దీపిక 
రగా ద 
కంత బాలకృషు( డటకు వచ్చె. 
(౨) 


. కనుచుం దదికదృష్టి న 


తనీ జి త్రరుబొమ్మవోలె(; దన్మయిమై వ 
త్రినిగాక దీపమునకుం 
ఆతి 


దన (వే ల్ముట్లించె నవిదితంబుగ నకటా ! 
లు 


. ఎంత నేపటికిని నేతేరమికి. గన్య 


జనని వచ్చె వెదకికొనుచు నటకు 
(వేలు సగముదా(క గాలెడ గాలుచునుండె6 
గాంచి తల్లి బద్దగా రుదించె, 


a 


yy) 


Cl 
వ 


అల 
oY 


(వ్‌ఖొవము 113 


చ్చు 


జనని ాస్‌నే యా(కోశమునవ బిడ్డ 
చెదర మది చూచుకొనియెను జేయి నప్పడు 
చెలిసె బాధయు న త్తజి6; డెగడె. దనదు 
ధ్యానభంగం బొనర్చిన తల్లీ బిల్ల. 

an 


ల. లు. 
కైన న Dou “pi రో were 


(| 


గ్‌ 


మనుపొక దివ్యయోగ మహి 
ముండగు సాధువు పోయి రైలునే 


నునకు మాష్టరుకా వినయ 


{ 


బగ్స్‌ 


సంపద (గ్రాలంగ (మొక్కి ర లునం 
దన కుచితం బౌనర్బం బయ 

నంబును సమ్మతింగోరె “నేను సా 
దును; దృణమేని లేదు; దయతో 


బయనింప(గనిమ్ము” నావృడుకా. 


నోరా వికార్‌ బోలో 

'తేరంగం బయనింపవచ్చితివె ? ని కొజకై. 

యీ రైలు వేసిరే ఇ యని 

దూటుచు దవ్వులకు భటులతో గెంటించెకా-. 
. చేయునదిలేక పాపము 

పోయి యతం డట సమీపమున గల వృక్ష 
చ్చాయం గూర్చుండె నపుడు 

(మోయించిరి గంట రైలు పోవంగ భటుల్‌. 
8 


శ 


114 కోనానందో క్‌ థావలై 


ఆ. రెలు కదల, వేసి యీలను, ఐచు జెం 
వూ క్‌ 
డాను జూపె గార్లు; డై 9వరంత 
GG 
మరలు (దిప్పె; గదలమానె రై లేలొకో ? 
హా 
సర్వ యంత్రములును సరగ సులల? 


గీ. తిరిగి తిరిగి యతండు యత్నించె. గాని 
కదలదయ్యె రవంతేని(; గబురుపంప 
నటకు వచ్చి హేమా పహేములయిన యం౦[త్ర 


చణులును బరిక్ష సేసరి చాలతడవు. 


ఆ. మొండి కె తె రైలుబండి కదలనంచు; 
నేమి సేయం దోంచ దెవ్వరికిని; 
నచట మూ(గియున్న యాజనంబుననుండి. 
పలికె విజ్ఞు. డొకండు వారితోడ. 


మ “కను(డా వృక్షమునిడ దివ్యముని 

యొక్కండుండె; నాతండు (ప్రా 

ర్థనసేసె న్నుచితంపు( బై నమునకై 
రై_ల్యాష్టరు: సిత డా 

తని గెంటించె; నతండు కూర్చొనక 
యంత్రం బిద్ది మీరెమి నే 

సిన, నెన్నాళ్ళకునుం జలింప్క దతనికా 
"సేవించి రప్పింపు(డీ by 


చతుళ్యోరము 115 


గీ, 


. అనగ నవ్వరి కొొందటు జనులు; దమురియు- 


“బింత కాయలు రాలునే మంతరములి 
కనిరి; తుది కెట్ట కేలకు నతని డాసీ 
ఎ అబ సంర క. 
రైలుమ ష్టరు కౌ(ల్మ్కొ క్క రైలు న్‌ స్త 
నచ్చి యాతడు గూర్చుండె; బండి గద 
నవ్వియే యం[త్రములు; డె౧వ రతండ; యిది 
se: ద 
య(శుతచరం బటించు మున్న తని గూర్చి 


నగిన యయ్యలె చేతులుమొగిచి రప్పడు. 


శా చతుళ ర త్తి 


. నలువురు చూజకారులు ధనంబు 


ఘనంబుగ దోంచి పెక్కు తా 
వుల నది పంచుకో౭దలంచి 

పోయి రొకానొక కాన; కప్పు డా. 
కలిగొని వారినాయకు(డు 

“కన్నన మీరలువోయి యూరిలో 
పలి, కళశనంబు6దెండు; కడు 

వైశమ రం” డని పంచె నిర్వురకా, 


. వారలెంగుడు మిగిలినవారిరువురు 


మంతనము లాడుకొని రిట్లు; “మనము వారి 


గ 


పిచమడ6(6చిన లభియించు( బెద్ద పెద్ద 


భాగ మిర్వురి కిది సేయ ల. ! షు 


నాయకునికి భోజనంబు దేంటోయిన 
వారలొక్కచో అ గూరుచుండి 
యావిధంబుగాన యెంచి విషాన్నంబు( 


గొని మగిడి యడవికి( జనిరి వేగ. 


, నాయకుడు వెటొకండమాంతముగ దూడి 


దగ్గరికివచ్చినట్ట యిద్దజీపయి( బడి 
ష్‌ మేంకలను గావు వెసినట్ల 
పిలుకుమార్చిరి (తుటిలోన బెట్టదముగ 


కం. కలడు మును విక్రముండను 


బలవంతుడు విరుదుముగండు; బహుసాహసి; భూ 
తలపతి; యబితుండను మం 
(త్రి అలాము*౭డు రాజభక్తి నిష్టుండుం దగుకా. 


ఆ. అత (డు గరుడుగటి 


ft 
య 
యా 
(1 
3 
0 
(1 


రగ 
GA 


క, కలడెకండు జేనితమ్ముండు 
కులఘ్ను(డు గృతఘ్నుడు( నతికుటిలుండును.6; గో 
తులుద్రవ్వు సోదరుని రా 


జ్యలక్ష్మీ హారియింప౯ చలంచి య్మశాంతంబుకా. 


క. తన్మత్రమ్వినగో(తనె యా 
యనుజుండు పడ(గల(డటంచు నాతని యెత్తుల్‌ 
కనుచు. (బ్రత్మిక్రియ సేయును 
గొనసాంగంగనిక మంతి కోవిదు. డెప్పడుకా. 


ఆ, మట్లువెట్లకున్న మంత్రిని దనయాట 
టట 
సొాంగదంచు (భ్రాత స్వాంతమందు 
నిశ్చయించె; వీనినింబట్టి యాయంగ 
నజితమం|త్రి నిశ్చయం బొనర్చె, 


౪కవానంద కథావళి 


చ్చి 


జ్‌ 


చా 
. ఖండితమయ్యె చెవికముగా ధరణీ 
పతి చేత్నివే; అమా 
త్యుండదిచూచి “గవ 1 యిదియున్నొక 
మేలున కే” యటన్న భూ 
పుండు (వ్రణంబుచేత వ్యధంబొందుచు 
నుంటను మంతిమాట యా 
పుండున (జల్లు కారమయి భూరి 
వ్యథం గలిగించె వానికిన్‌, 


ప ఉపశ మించినట్టులుండును బాధో 
శాసవచనములను బలుక( గొలంది 
సత్యమైన. దాదృశంబై న పలుకున 
నెజీయకుండు నెవని హృదయ మిలను ? 


. ఆమాటల్‌ విని విక్రముండిటు 
పరీహాసంబు. గావించునే ? 
యీ మూర్లుం” డని కన్ను లెజివడ(గా 
త్స అ 
ఏకింపలటి దత్పోదరుం 
డా మాయావి ఖలుండు దగ్గజి 
యసత్య [ప్రాయముల్‌ దోషముల్‌ 
తోమెకా మంత్రిశిరస్సుపె ( బులిమి; 
ఈక 
ధూర్తుల్‌ రంధ్రవీక్షొరతుల్‌. 


కేడు పోలునకో 


€&, 


11% 


మండుచున్న మంట యండు క ప్టిల( బోకె 
వాని కొండియముల తేని కినుక 
నింగిముట మం,త్రినింబట్లి బంధించి 
థు రు 
బంది నిడంగ నిచ్చె భటుల కాజ, 
జః 


“దున్న యీనె నన్న దూడను దొడ్డిలో. 
గట్టి వేయు” మనెడు క్మాధవులకు 

నిదియుచిత మనుచిత మిదియన్న సద్వివే 
చనము పొడము నొక్కా ? జగతియందు, 


. మండ్రిస త్తముండు క్మాపతి యానతి 
అనాలో 


విని స్మితం బొనర్చి యనియె నిట్లు 
“కి దృుగూడ మేలుకొశే తటస్థించుంటో 


3% 


ఈశ్వరుండు క ఠినహృదయు 6 డగునె ? 


ళా 


. సచివసానము నాకమించుక గవాన్న 
ఢి (ఆ చి 


వ్యాఘ మా భ్రాత తా 
నచిరం బన్నను మన్నానర్చ మృగయా 
వ్యామాహ మెక్కి_౦చి దు 
ష్టచర(వ్రాతము తోడుగా నతని 
దటంబె మహాశ్వాపద 
రా రా 
(ప్రచురంబె తగు కాననంబునకు. 
బంపంబోయె నుత్సాహియై. 


120 


మ 


wp 


బాదముల( జాంచి పడెం గొయ్య(బాణి నేల 
తజిసి కేసరి మూచూచి యరసి చేయి 
"మొండి (వేల్చూచి తలంచె ““సీతండు చచ్చె. 


3 మృగంటబొ ? వీని యీ (వేల్కొ_జికివేసె 
నిసి !: ఇసి ' యనుచు సెగెం దిరిగి, 
దాని పోకంగాంచి ధరణీవిభుండు లేచి 
చావు దప్పె ననుచు సంతసిల్లి. 


. తన మొండి(వేలె తన్నుకా 


మనిచెకా నేండంచు. దలంచి మంత్రివచనముల్‌ 
మనసునకు రాగ (గహాయిం 
ఇను దనే తప్పటంచు6 జింతయు నొందెకా. 


Ea) 
లీజు వేలునళో | 


లో, 


[న్ని 


లి 
కారా 


బయలువెడలీ యచటు వచ్చుచు శివిరంబు 
వంక, జేండు భటుల పలుకులు వినె 

తన్ను మనిం గొనంగం దమ్ముని తం్మతంబు: 
చెలిపికొనియె దేటతెల్లముగను. 


, తజీయక వారి6, బట్టి సపెడడారిసీ 


వికమభూవరుండు దా 
నరిగియు రాజధానికి మహాసృతనా 
పతి( బిల్చి తెల్సి సో 
దరుని కుతం|త్ర మెల్ల క డార్యని 
aa) 
వారిని ముట్టడించి వే 
చెట నిడు మంచు నానతి వచించెను 


బం పను దత్జ ణంబునకా, 


xX 


. మటుసటినా(డు టే డబితు 


మం(త్రివరుకా విడిపించి బందినిం 
దజీసి కవుంగిలించుకొని “తప్పు 
క్షమింపుము ! నీదు మాటలం 
బొరపడితి న్నవార్థముగ; మోస 
మొనర్చెను నాదు దుష్ట సో 
దరు డని తెల్పి వానిదగు తంత్రము; 
మంత్రిపదం బొసంగుచుకా. 


(RK 


(xX 


* బహుమానించెను మం|తికి 


మహితంబగు ధనపుమూట క్షైపతి; పిదపకా 
మహిపతి యడిగెను “మత్కృత 
మహితము నీకేమి లాభ మాపాదించెకా ?” 


నిర్మితికై ; ధనంబు లే 
మిని విరమించితి; న్నిప్పుడు 
మీర లొసంగిన (ద్రవ్యరాశి నా 
పని ముగియింతు(; గీ డిటులు వచ్చెను 
నాకును మేలుకే సుమీ: 


. తెలియదు భగవంతుని చే. 


తల యర్ధ; మపార్ధమై యెదం దోంచును లో 
కులు కత. డది కావించిన. 
గలదాయతి యంచు నమ్మ(గావలయు నృపా 2 


i We 


, మును పారసీక దేశం 


బున “దారా పేరి శూద్రపుత్తుంండు బుజువ 


దొలొ 123 


అ 


ర్ర్లను(డు సరళస్వభావుం 
డనవద్యు6డు బుద్ధిశాలి యలరుచునుండెకా. 


. అతడు విద్యలు మొల కెత్తనట్టి చవుడు; 


ఆభిజాత్యవాసన లేనియట్టి పువ్వు ; 
అగును (శ్రీ వెలివే వేసినయట్టివా(డు 


గాని సదుణ సంప తి. (గాలువా 
ra (Un «| 


3 కులము బట్టి వాడు గ్‌ గొంచెపువా(డైన 


గుణముబట్టి యయ గొప్నవా (డు; ఇ 
వానికీ _ర్తివల్లి (పాంకి వీథులు. బలై 
లల్లూక్‌ న. దేశ మెల్ల మెల్ల. 


. పొరసీకరాజు వానింగూర్చి యెతింగి 


పిలువ(బంపి తనదు కొలుదొనంగ( 
బడయు మన్ననలను బుడమి గుణంబుఅ 
కాదు కులము; ధనము గాదుగాడె 


: మెలమెల్ల నెదిగ నాతడు 


గొలువున వామనునివోలె.; గొస కాతండు భూ 
తలపతిమం|త్రిపదంబును 
విలుచుకొనీయె శ్లాఘ్యవృ్తి వెల నిచ్చి తగకా, 


. పెదవాని(జేసిం సెజ సేవకులపెని 
Ga దులా 


శీతకన్ను వేసె క్షితివరుండు 


b= 
శ 
are 


(IX 


tix 


మ. 


Can 


దాన వారు వాని6 దజింజూచి గి చిం 
పంగ వలయునంచు 6 (బతిన. నష్ట త. 


(గో 
ఫ్రం 


నా ఆద 
ద 


fun 


se 
దితంబునందు నంపెను దనకుం 


'బతినిధిగా నేలంగన 


త 


౭ 
భ్‌ 
fo 


గ 


న్యతచుంబగు రాష్ట్రమునకు నక్కాలమునకా,. 


“రంచంబుల్‌ తిను 6; బన్నులెక్కు_వ వసూ 


Lad 
మజ్ను 


ల్లావించు. వీడించి; చే 
యించుం దద్దయ వెట్ట చాంకిరిని. 
గా సేనీక, తార్మారునే 
యించుం జూడ6గలెక్క ; లివ్విధి నతం 
డెంతేని (దవ్యంబు నా 
దించె; భారతమంతయౌ నతని 


చార్మితంబు వరించినకా. 
అ 


తనతోడం గొనిపోవు నెచ్చటికి 
నాతండేగు నచ్చోటి కా 


tx 


on ణ్‌ 
చందంబునక౯ా భూపతి | 


, మీరేగి యకస్మాత్తుగ 


“దారొను బరీక నేయ. దగునింక; మా వ్యా 
హారమున( గల్ల నిజములు 


మీరె (గహియింతు” రన్న మెకొనె విభు(డుకా. 


. జనపతి యొక్క నాండు సడిచపుడు 


టం. 


లేని నిశీధమందు నా 
తని నిలయంబు సొచ్చి తనదగ్గర? 
బెట్టిన పెకైతోడం గూ 
ర్వొనిన యమాత్యునిం గనంగ6 
యతండును లేచి విస్మయం 
బున నెదురేగి తెచ్చెను; నృపుం 
డనియె న్నచట న్నిషజ్డుండై. 


. నిదుర6 [దోసిపుచ్చి నిష్ట గోశంబు ర 


కించుచుంటి రేల జెంత నిలిపి 


126 


UR 


(1 


Ux 


. అనవుడు (గ్రహించి (ప్రభు మది 


గనంబజచెం దెజుచి చందుకా పెట్టియ నా 
తని; క త్తజీ కచ్చటికే 
అవవ 
చనుదెంచిరి రాజభ్బుత్వ్య జనులును మెలకా. 
aa) 


. వెజంగునడి యెలవారలు 
na) 


పరికించుచునుండ నతడు పలికెను “రాజా } 
ఎటు(గుదువే దీనికతం 
బురాతనంబై న నాదు భూషణ మిదిసూ: 


నను ఏవు నీదు. కొలువున. 


గొనకమునుపు దాల్చినట్టి కుడతా యిది ; దీ 
నిని రత్నభాండమునువలె 
ననయము.6 గాపొడుచుంటి నానాంటట(గొలెకా. 


. తేని కొలువుకతన భృత్యుని నెత్తికిం 


గళ్ళువచ్చు; మనసు [క్రుళ్ళిపడును; 


రాలి గ 


ఒన్న 


UNA 


ఇ 


పెద్దదగును నోరు; హద్దు దా(టును గాలు 
గేలు; దీనికున్న. గీడి6 కేమి ? 


._ తనళొలుతటిదశ ఎవ్వ6డు 


మననం... టొ నరిందుకొనునాొ మాటికి నడ హా 
నిల |దుళ మొటుచు 

నిని (ద్రుళ్ళనిక మొట్టు 

వినయవి దేయత ౨ కభినివిష్టుని. జేయుకా., 


. ఇందుల కే దేవర! యీ 


యందదుకులపా6త6౬ బెటియం బెటితి; డె 

లు లు రూ 
నందినము చూచుకొందును 
వెం దిరిగి మజతునొ? బూర్వవృ త్తమను వెజికా. 


. ధన మిందు దా౭చితిని సవి 


యనుమానము గలిగి మీర అలరుదెంచితిరో 
యనుకొందు€ బరీక్షింప6గఈ6 
బనివడి నడిరేయి నేలవత్తురు మీరల్‌ ? 


. బరి6గితి. బెద్దగ స్‌ తాల 


వరినై బహుభో గభాగ్యవంతు(డ నై తికా 
మణవను నా [ప్రథమదశ౯ 
స్మరియింతును దాన నాకు శాంతి లభించుకా,” 


హారాను 
ఇ న స్ట ర అర తదు ఉహ 
C a ౨ ene న్‌ 
ఈత శ 


మ. మును కౌద్దోదని ధర్మమూర్తి నగరంబుల్‌ 
పట్టణంబుల్‌ స్వధ 
ర్మ నిజోధం బొనరించుచుం దిరుగుచుకా 
(త నొక్క._చోటం (బమీ 
కము గేలంబూని యడుగుల్‌ 
తట్టాడ[గా, బాష్పముల్‌ 


తసిజాపత 


కనులం గాల్వలు గట్ట దలి కడు నా 
కందించుచుం డగణెకా, 
a 


ఆ. డాసి తత్పాదయుగముపై వేసి శిశువు 
మో6(్ళకజిలి, యెల్లురాల్పడ( బెల (తి యనియె( 
కక t కింపూ? స 
దండి! యీ బిడ్డ (బదికింపు! దాసురాల 
సీదు కడుపున మరల జన్మింతు. జచ్చి. 


క. నేవించితి. దిర్ధంబులు; 
గావించితి (వ్రతము లితనికె పెక్కింటికా; 
చుం 
సేవించితి సిద్దులం; దుది 


కీ విధముగ బరిణమించె నెల్ల సుకృతముల్‌, 


మ్క్రత్యు వనివార్శంయు 129 


ఆ. ధన్యురాల; ఫలించె నా తపము లెల్ల: 
బంట పండిన దనుకొంటి జాలు జూచి 
మూడురోజుల ముచ్చకై ముగిసిపోయె 
నాదు సంతోషమెల్ల ననాభదేవ :” 


శ. 
-₹ 


అనుచు గడుపుచుమ్మలుచుట్ట వనరుచున్న 

యొక యభాగినిం గని బుద్దుం డొందివెతను 

“అమ్మ! (బ్రతికింతు వీదిడి ననుడు నాపె 
య 

యలంతి యూజడె6; (గమ్మజ నాత6 డనియె. 


ఆ. “అమ్మ! పోయి యీప్పరమ్మున( జరియించి 
తెమ్ము కొన్ని తండులమ్ము లడిగి; 
తరతరములనుండి మరణం బెబుంగని 
వారిగృహమునుండి వలయు. జుమ్మి £” 


గీ, అనుడు( గాళ్ళీడ్చుకొను చాపె యచటు గదలి 
గడప లెక్కుచు దిగ్గుచు నవిరతముగ( 
గాళ్లు పడిపోవం దిరిగి యూరెల్ల వచ్చి 
(౧౧ ళం 
రి కహస్తాలతోన యారర్తిని వహించి. 


మ. అనియెకా “డేవర !: యే గృహంబునను నె 
యాచించినం దం|డ్రి చ 
చ్చె నటంచుం, దమ తల్లి పోయె ననుచుకా, 
జిన్నారి పొన్నారి బా 


130 రాతుదాన కశొవ 


లుని చై వం బది (మింగెనం చనిరి యా 
లోంగిళ్ళవా ; రందునుం 

గననై తిం బిడికెండు బియ్య” మని 
యా[క్రందించుచుజా నిల్వంగకా. 


ల 


, అంత బుదుండు వచియించె “నమ్మ: కంకె 
వసుధ జ తస్య మరణం(ధ్రువం” బటం(డ్రు 
నహిొ పతి క్రియ మృత్వువునకు నొకండు 


జ 


అ: 


UX 
Gt 
eX 
& 
ర్‌ 
రి 
వ! 
ణి 
టో 
టే 


కను(గవ విప్పాజినట్లు గని వెలుంగును నా 
తని యడుగుల6 బడి తన యా 
ర్తిని దొలకు( బుచ్చి శిష్యదీక్షం గొనియెకా. 


జ వాల్మికి 
ఆ. బ్రహ్మబంధు వొకండు (బ్రాహ్మ కంబు బో౧ద్రోలి 
విధిని షేధములను వెలియొనర్చి 
తిరుగుచుండు దేశ్వద్రిమ్మరై తినరాని 
తిండి6 దినును ; (దాగు నినన 


గీ. తగిలి వాండొక్క బోయత దానిం గొలుచు 
నచ్చ బంగారు భూషలం దెచ్చియిచ్చు.; 


వాల్ళీక 1౯] 


ల్‌ 


హ్‌ 


జెలువునిండారు సరిగంచుచీరలిచ్చుం; 
మద్యమాంసంబు లిచ్చు సమ్మానముగను. 


. దారుల్‌ కొట్టును; వేయు గన్నములు; 


మిధ్యావేషముల్‌ వేసి తా 
వీరికా వారిని బుటవెటు ; సిసులకా 
(on లు 
బెల్లించి కొంపోయి సెకా 
దూరం దొల్బుకొను న్నగల్‌ ; దినము 
ధూర్తుండైన యవ్యాని కా 
చారంబుల్‌ భగవంతు. డేర్పజచె నీ 
చందాన నన్నట్లిసీ: 
టి. 


దాని యెంగిలి కవణంబు, దాని నమలు 
తమ్మలము, దాని త్రాగు మద్యము నతండు 
మధురతరముగనెంచు6 దన్మాననకయి 
దాని కాళులనొత్తు ; వస్త్రముల నుదుకు. 


. అత(డు క్రితదాసుండై యిట్లు దానికి 


నడిగినట్టి దెల్ల నానయించు. ; 
జేయుమన్న దెల్ల. జేయు నా దొరసాని 
నాసికొనెకో యెట్టి విత్తనంబు ? 


దారిం గాయుచునుండ నొక్క_దిన 
మాతండొక్కచో లోక సం 


132 రొమదొన రథొద? 


చారవ్యాపృతి నారదుండు మహతి 
స్కంధుండు విచ్చేయ నా 

దారీకా, డగరి యత్తే దండమును ; 
జాతంబయ్యె నమ్మని కా 
a 

చొరుం జూడగ వాని తొంటి కత 


విస్సషంబుగా నెమ్మది౯ా. 
ళా 


క. తలచే నత డిట్టు లీతండు 
“కులమున షి|ప్రుండు; కాని [కూరాచారం 
బులచేం గిరాతు( డయ్యెను ; 
మలశుద్దింజేసి వీని మాన్యు నొనర్హున్‌.” 


క, అని తలచి వాని కిట్లన 
ముని *యోరీ: లేవు మూటముల్లైెలు నా యొ 
ద్దను; నే జోగిని; బూదియ 
ఘనంబుగా. గలదు నికు. గావలె నన్నకా. 


చ. హితమును గోరి నీకు వచియించెద 
నొక్క_టి యంతమందినో 
హతుల నొనర్చి (ప్రత్యహము 
నంత ధనంబు గడించుచుంటి దు 
స్మ్కృతములతోడ; నీ ధనము నెవ్వరి 
కిత్తువొ వారు నీదు దు 


. అన నచ్చోరుండు మౌని కిటనియె 
ae) 


కల యర్జాంగి కర్పించుచుం 

హు: Tt దెచ్చిన వెలగ; బంచి 
ల్‌ 

సగమందుకా నాకు నర్చించుచుం 
డును నా కోమలి; యేల సంచుకొన 

కుండుజా నాదు పాపంబు? నిం 
దనుకం బ్బచ్చ యొనర్చనె తి మది 

శా 


కేతచ్చింత లేదింతయుకా” 


ఆన నారదుండన “నిదిగో : 

కనుమా హిమశైల మంత గలదిట నీచే 
సిన కలుషము; తత్సలముగ 

ననంత దుర్ణన్మములను (బ్రాపింతువిసీ : 


_ నీయ యనంతపాపము 


నీ యిల్లాల్పంచుకొనునె ? గ్‌ నమ్మనుజూ | 
ne) 
ఫోయి యరసికొనిరమ్మా ! 


వే యే నీ హితుండసుమ్మ : వెడలు” మటన్న౯. 


. ఆకసము దాకుచున్న యాయ్మడి? గాంచి 


యింత దురితం బొనర్చితినే 2? యటంచు 


194 రామదొన కథౌబళ 


నెడంద కంపింప మెయి గగుర్పొడువ భీతి 
నెట్టకేలకు గృహమున కెంగె వాడు, 


tn 


. చని తన కాంతనుం దజిసి 

చారుడు వలెను “చేయసీమణీ | 

దినదినముం ద్వదర్థ్ధముగ( దెత్తును 
విత్తము (ముచ్చిలించుచుకా 

జనుల వధించుచుకా మది ముసళ్ళని 
స్రలని బాలురంచు శం 

కను గొన, కి యఘంబున సగంబగు 
నీకు; సగంబు నా కగుకా.” 


క, అనవుడు నది “నే నేటికి, 
గొనుదుం బాపంబుపాలు? కొంటివి నన్నా 
లినిగా(; గావున నన్నుకా 
మనుపవలయు( బట్టి యెట్టి మార్గము నయినకా, 


క, ఒనరించుచు దురితంబులు 
మనుపుము నన్నంటి నొక్కా? మనుప(గ నన్నుం 
గన కన్యోపాయం బిటు 
లనుచితముల కొడినిగట్టి తఘమది నీదే । 


ఆ. నీవు దెచ్చుచుండ నేనేల వలదందు ? 
ననుభవింతు నిచ్చినట్లి దెల్ల ; 
రు గ 


ర్త 
రాం 
ఇటు. 


తెలిపి “నన్నుద్దరింపుము ! దేవ ! నీదు 
పాదముల నాశయించితి వదలనింక 
దాసుండను; దీనుండను; నీచతము:డ; నీదు 
దర్శనంబబ్బె నే సుకృతంబు గలదొ ? 


చేయుము నాకుచితంబగు 
ప్రాయశక్చి త్రం” బటంచుం బలుకంగ మునియుం 
జేయిడి వాని కిరంబున( 


“కాయుంటో : నీయనంత పాపము లనుచుజా, 


రామనామం బతండు విలోమరీతి 

వాని కుపదేశమిడె శీఘ్ర ఫలదమగుట 
నన్నపానియములుమాన యాత. డట్టు 
లుచ్చరించుచు( గూర్చుండె నొక్కచోట, 


దినవారపక్షమాసము 
అనేకములు నేండు. బూండు నకేయుండెకా 
యా ey na) 


అనితరమగు భక్తిని నౌ 


తనీ మనం బుట్ట నిం దడపులు గడవకా, 


న నారదుండొక్కునా6డు కరి 


నామము బాడుచు మింట(టోవుచా 
దారిని “రామ రామి యను 
తదళ శబము నాలకించి వె 
"గ టు 
ధారుణీ పైకి డిగ్గి రాగల ళో 
స్మరియించి పురాకథకా దగ౯ా 
దూరగతాఘు(డై న మహాతుకా 


వెలి కె_త్తెను వామలూరుగుకా. 


. మును లకారణబాంధవు లినుము(దాంకి 


అశ = అర్య అద్య ea on 4 

స్పర్శ వెధి సువర్ణముం జలుపునట్టు 
దర్శన మొసంగి సదుపదెశం బొసంగి 
పతితుల సముద్ధరింత్రు పావనులంటెసి, 


త శల. 


కల(డౌకసాదు మహాత్ముం 

డలోక సామాన్యశీలు(; డతడు వసించుకా 
వెలుపట నూరికి నొక దే 

వళమున సేవింప దన్ను భక్తు లనేకుల్‌. 


రొాతముదొన కోడొనళీ 


f= 


ణా 


sp 


షే 
౯ 


గ్‌ 
అడ, 


జ్‌ 
ref 
( 
శో 


వానా 
అశ 
లోలో 


ఆ [స 
గృహం ఇ 
శ్వ గన్ని 
6 


హన్లు 
G 
గ. 
డ్‌ జరిగినది; 
లెరు 


చి గు 


Cal 
నటీ 

ఆ 

Ca) 
ల్‌ (og 
hugh 


వ్‌) 


భౌ 


4 || 


ఆజ్‌ 


ల 


4 


‘a 


* 


యం. 
జో ఖా 
ba 


i] 
hh 


fa 


ve 
v3 0 
la G 
“3 
mA 
శ a 
a 
171 0s 
fc 43 
2 
ల 
| 
‘3 
ల 
సే 


గ దొరికొనంచు రక్షకనికాయము 


యొ 


విన్నవించి 


చ 


సి 
|] 
ళం 


“గించి రది వపెయియు 


ఇ 
క 
(ow) 


దముగ న 


న! 
ధా 


చ 


ma 


యొక్క బనియుకా, 


దగక 
౧ 


శ 
ఓ2 గ్‌ 
న్న 
fH ow 
ee: 
క 9 (ఓ 
౮ 
BB vw wv 
ర్‌ చ 
le స్టా 
బ్ర # Ya 
ల] ‘fe ఇ 
fm 1 
3 త్ర 


ఫి లౌ 


న్న 
చా 


ఫ్రండు సొమ్మె 


1! 
[ఓ 


సం 


క 


తే ధనం 


ర 


“వలదు వలదిడి, 


ఈ 
a] 
రేం 


ఖో 


గ నతండ 


ను మోయంగంజాల నితు(టో ! దానముగకా.ి 


త్వ 


ంచిచ్చి వీదసాదుల 


ln 

wi 
గ ౫ 
జ 
hs శి 
క 
య స 
ot 
ce (8 
OR 
/ tn 

ర్స్‌ 
2% 2 
mE 
సం a 


శా 
9 


క. కలడు “విఠోబా” భకుండు 


జాల 


hb 

| 
(02 

య 
59 వ 
క (3 
a hb 
Ro 
Orr: 
౧94 స్య 
58 
bf 
ఏ4 
gis 
23 
స 4 8 


(aa 


ft 


మః 
జ 


i a అ డిం పహ యె ల్‌ అదర అధి ణో 
కటా! యత డెటకొ:!: మొక మహాకుడ్యము కా 
Cay జ్య Wr ఆ pee 
మ రహవాతంపషుయడయా? ల బి 
శు లో 
జతలో 
లు! 
ఉఇజ కమ రియా జం, ఇదు అం లి క క రిం 
సవ జడల మాడు ఇర ణం మూ కొ; 
స 
hol ల న్న శ ఇస్తా 
తదుదంత మెజటు-గంజాలక 
జీ ల గామి =) a 
తలయ శివ్యాళి పెక్కుతావు లరయుచుకా 
మి! గ్‌ Aa ఇ అది 
ఉదప బహుకొాలదున కా 
అగా బో అ ఆవ మాజా. వ తా, 
పదిశమున దంగ గుడంవాతదు దెలినెకా. 
ల 


పథిక బృందంబుతోపాటు వాసియుండు. 
బాణములు; మట్టిలో(బూడి యాత(డనుచు 
నెదం గుమారిలి యాశిష్యు లెట్టకేల 
కామృతాంగంబు( |ద్రవిగి తీయంగడంగి. 


r 


మటిెం [దవ్యంగ నచటం గన్స పె బెద 
ళు ఛు లు ట్‌ 
శల్యబ్బృందంబు; గు రింపం జాలు పెటు? 
అవవ a) 
వారు (ప్రతిశల్యముం దీసి పెకి. దమదు 
రెం 
చెవికడం బెట్టుకొని పరీకించికొనిరి. 


గురుని శల్యంబులన్నియు వజంగుసుమ్ము ! 
నను *విఠోబః విఠోబా” యటంచు మెల్ల 
నట్టివానిని నేజీ వా రవని నొకట 

స్థాపిత మొనర్చి కట్టిరి చైత్య మొకటి. 


శు న 
CT 


mn 


అ 


97 


"0 


x : ల జ” a | శె a ధం పు ఇష లో 
re ఉర్మరాజూ రా sre © ష్‌ జగం నం 


. ఆయుధిషిరు భగవాను(డెన కృష్ణు 
ఠి య ణి 


వట గె. నాకతూర "నొక దుమ్టుండైన జనుని 
వెదకికొని రమ్ము: కోయి యీ 


ననగ శిరసావహించి తడాజ6 జనియె. 


ఫం నుర 


2 


£9 


2 


-f 
ల 
ష్‌ 
వ్‌ 
fx 
fy 
అ 
టో 
BES 
లి 
T 
fX 
cA 
ల్‌ 
0 
fr 


అంత దుర్యోధనుకా డాసి హరి వచించె, 
“జగమునెల్ల( జరించి సజ్జనుని న్‌కసీ 

వెదకి తొ మ్మని; యాతండు గొడుక కేంగెః; 
దిరిగి నలుగడ లేతెంచి తెలిసె నిట్లు. 
“దుర్తనుండు దక్కి. నెందు మందునకు నేని 
సజ్జనుండు గాన(బడ(డయ్యె జగతి” ననుడు( 
దనదు (ప్రతిబింబముం దక్క జను(డు గనునె ? 
యద్దమున భిన్నము నటంచు హరి వచించె, 


రామదాస కథావళి సమాప్తము.